Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 62.2014 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 27 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 ) oraz uchwały Nr XXX/220/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2014 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2014 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 328 866 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 334 223 zł

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5 357 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 16 953 703 zł z tego:

- dochody bieżące 14 235 937

- dochody majątkowe 2 717 766

2) Plan wydatków ogółem 18 056 023 zł z tego:

- na wydatki bieżące 13 158 813

- na wydatki majątkowe 4 897 210

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 102 320 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 102 320

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr Tabela nr 1 ( załącznik Nr 1 ) do Zarządzenia Nr 62.2014
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 27 października 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

377 295,00

50 574,00

427 869,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 445,00

1 844,00

7 289,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5 445,00

1 844,00

7 289,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

111 665,00

28 575,00

140 240,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

111 665,00

28 575,00

140 240,00

85216

Zasiłki stałe

67 419,00

20 155,00

87 574,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

67 419,00

20 155,00

87 574,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

76 898,00

56 444,00

133 342,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

76 898,00

56 444,00

133 342,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

65 299,00

51 793,00

117 092,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

11 599,00

4 651,00

16 250,00

Razem:

14 379 355,00

107 018,00

14 486 373,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

276 697,00

179 290,00

455 987,00

01095

Pozostała działalność

276 697,00

179 290,00

455 987,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

276 697,00

179 290,00

455 987,00

750

Administracja publiczna

52 500,00

768,00

53 268,00

75011

Urzędy wojewódzkie

52 500,00

768,00

53 268,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52 500,00

768,00

53 268,00

852

Pomoc społeczna

1 865 132,00

41 790,00

1 906 922,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 830 800,00

38 700,00

1 869 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 830 800,00

38 700,00

1 869 500,00

85295

Pozostała działalność

27 354,00

3 090,00

30 444,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

27 354,00

3 090,00

30 444,00

Razem:

2 245 482,00

221 848,00

2 467 330,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 2 (załącznik nr 2) do Zarządzenia Nr 62.2014
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 27 października 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

880 095,00

50 574,00

930 669,00

85206

Wspieranie rodziny

13 086,00

0,00

13 086,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 350,00

6,00

9 356,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 701,00

4,00

1 705,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

40,00

- 10,00

30,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 445,00

1 844,00

7 289,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 445,00

1 844,00

7 289,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

136 665,00

28 575,00

165 240,00

3110

Świadczenia społeczne

136 665,00

28 575,00

165 240,00

85216

Zasiłki stałe

67 419,00

20 155,00

87 574,00

3110

Świadczenia społeczne

67 419,00

20 155,00

87 574,00

85295

Pozostała działalność

351 680,00

0,00

351 680,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 800,00

- 5 347,00

453,00

4300

Zakup usług pozostałych

17 610,00

5 347,00

22 957,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

106 223,00

56 444,00

162 667,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

106 223,00

56 444,00

162 667,00

3240

Stypendia dla uczniów

81 624,00

51 793,00

133 417,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

11 599,00

4 651,00

16 250,00

Razem:

15 481 675,00

107 018,00

15 588 693,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

276 697,00

179 290,00

455 987,00

01095

Pozostała działalność

276 697,00

179 290,00

455 987,00

4430

Różne opłaty i składki

276 697,00

179 290,00

455 987,00

750

Administracja publiczna

52 500,00

768,00

53 268,00

75011

Urzędy wojewódzkie

52 500,00

768,00

53 268,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 000,00

768,00

6 768,00

852

Pomoc społeczna

1 865 132,00

41 790,00

1 906 922,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 830 800,00

38 700,00

1 869 500,00

3110

Świadczenia społeczne

1 716 800,00

38 700,00

1 755 500,00

85295

Pozostała działalność

27 354,00

3 090,00

30 444,00

3110

Świadczenia społeczne

26 000,00

3 000,00

29 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

850,00

90,00

940,00

Razem:

2 245 482,00

221 848,00

2 467 330,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62.2014
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 27 października 2014 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pism przesłanych przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 rok a także na realizację własnych zadań bieżących

- w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - za zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - kwota 179 290 złotych

- w dz. 750 - administracja, rozdz. 75011 - na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników - 768 złotych

- w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85212 - środki z rezerwy celowej na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - kwota 33 900 złotych

- w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85212 - środki z rezerwy celowej na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych - kwota 4 800 złotych

- w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85213 - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 1 844 złote

- w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85214 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - kwota 28 575 złotych

- w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85216 - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - kwota 20 155 złotych

- w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85295 - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - kwota 3 090 złotych

- w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - kwota 51 793 złote

- w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna" - kwota 4 651 złotych.

Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zmian w palnie wydatków - przeniesień w ramach działu 852 - pomoc społeczna.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe