Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 320/2014 Burmistrza Krynek

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/131/2013 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2014 rok" dokonuje się zwiększenia dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2014 rok" dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 10.395.043,-zł, w tym: dochody bieżące 9.856.155,-zł i dochody majątkowe 538.888,-zł.

2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.928.774,-zł, w tym: wydatki bieżące 9.407.582,-zł i wydatki majątkowe 521.192,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Bogusław Marian Panasiuk


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 320/2014
Burmistrza Krynek
z dnia 29 października 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: bieżące, zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

126.665,00

114.604,00

241.269,00

01095

Pozostała działalność

126.665,00

114.604,00

241.269,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

126.665,00

114.604,00

241.269,00

750

Administracja publiczna

67.100,00

1.002,00

68.102,00

75011

Urzędy wojewódzkie

67.100,00

1.002,00

68.102,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

67.100,00

1.002,00

68.102,00

852

Pomoc społeczna

829.750,00

38.815,00

868.565,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

796.935,00

35.000,00

831.935,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

796.935,00

35.000,00

831.935,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

669,00

107,00

776,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

669,00

107,00

776,00

85295

Pozostała działalność

19.021,00

3.708,00

22.729,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

19.021,00

3.708,00

22.729,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, ZLECONE:

1.071.865,00

154.421,00

1.226.286,00

Rodzaj: bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

711.793,00

165.034,00

876.827,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4.000,00

1.501,00

5.501,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4.000,00

1.501,00

5.501,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

419.224,00

140.994,00

560.218,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

419.224,00

140.994,00

560.218,00

85216

Zasiłki stałe

63.487,00

22.539,00

86.026,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

63.487,00

22.539,00

86.026,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

114.749,00

72.048,00

186.797,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

108.749,00

72.048,00

180.797,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

104.853,00

69.804,00

174.657,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

3.896,00

2.244,00

6.140,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:

8.392.787,00

237.082,00

8.629.869,00

DOCHODY OGÓŁEM:

10.003.540,00


391.503,00

10.395.043,00


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 320/2014
Burmistrza Krynek
z dnia 29 października 2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

126.665,00

114.604,00

241.269,00

01095

Pozostała działalność

126.665,00

114.604,00

241.269,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

149,00

1.718,00

1.867,00

4300

Zakup usług pozostałych

195,00

529,00

724,00

4430

Różne opłaty i składki

124.181,00

112.357,00

236.538,00

750

Administracja publiczna

67.100,00

1.002,00

68.102,00

75011

Urzędy wojewódzkie

67.100,00

1.002,00

68.102,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.300,00

1.002,00

7.302,00

801

Oświata i wychowanie

1.750,00

0,00

1.750,00

80101

Szkoły podstawowe

1.750,00

0,00

1.750,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

17,00

17,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.750,00

- 17,00

1.733,00

852

Pomoc społeczna

829.750,00

38.815,00

868.565,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

796.935,00

35.000,00

831.935,00

3110

Świadczenia społeczne

737.144,00

33.981,00

771.125,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14.400,00

632,00

15.032,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

36.240,00

112,00

36.352,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.260,00

375,00

2.635,00

4300

Zakup usług pozostałych

1.500,00

500,00

2.000,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1.000,00

- 600,00

400,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

669,00

107,00

776,00

3110

Świadczenia społeczne

669,00

107,00

776,00

85295

Pozostała działalność

19.021,00

3.708,00

22.729,00

3110

Świadczenia społeczne

18.481,00

3.600,00

22.081,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

540,00

108,00

648,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, ZLECONE:

1.071.865,00

154.421,00

1.226.286,00

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

55.800,00

0,00

55.800,00

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

41.900,00

0,00

41.900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

32.200,00

3.000,00

35.200,00

4300

Zakup usług pozostałych

2.280,00

500,00

2.780,00

4530

Podatek od towarów i usług VAT

6.300,00

- 3.500,00

2.800,00

750

Administracja publiczna

1.435.996,00

0,00

1.435.996,00

75023

Urzędy gmin

1.060.432,00

0,00

1.060.432,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

15.200,00

- 1.000,00

14.200,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4.300,00

1.000,00

5.300,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

149.383,00

0,00

149.383,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

145.447,00

0,00

145.447,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2.000,00

- 1.000,00

1.000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

1.000,00

1.500,00

801

Oświata i wychowanie

2.656.880,00

0,00

2.656.880,00

80101

Szkoły podstawowe

1.465.319,00

0,00

1.465.319,00

4140

Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3.200,00

- 3.200,00

0,00

4260

Zakup energii

27.000,00

- 3.000,00

24.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

26.100,00

6.200,00

32.300,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

165.980,00

0,00

165.980,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

13.770,00

- 1.712,00

12.058,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7.230,00

1.712,00

8.942,00

80195

Pozostała działalność

18.430,00

0,00

18.430,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

65,00

65,00

4300

Zakup usług pozostałych

17.730,00

- 65,00

17.665,00

852

Pomoc społeczna

1.109.423,00

165.034,00

1.274.457,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4.000,00

1.501,00

5.501,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4.000,00

1.501,00

5.501,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

449.627,00

140.994,00

590.621,00

3110

Świadczenia społeczne

437.686,00

140.994,00

578.680,00

85216

Zasiłki stałe

63.487,00

22.539,00

86.026,00

3110

Świadczenia społeczne

63.487,00

22.539,00

86.026,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

244.121,00

72.048,00

316.169,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

151.296,00

72.048,00

223.344,00

3240

Stypendia dla uczniów

147.400,00

69.804,00

217.204,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

3.896,00

2.244,00

6.140,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.491.830,00

0,00

1.491.830,00

90095

Pozostała działalność

53.626,00

0,00

53.626,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.676,00

800,00

11.476,00

4300

Zakup usług pozostałych

42.950,00

- 800,00

42.150,00

926

Kultura fizyczna

90.270,00

0,00

90.270,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

19.600,00

0,00

19.600,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1.300,00

200,00

1.500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9.000,00

850,00

9.850,00

4260

Zakup energii

8.000,00

- 1.050,00

6.950,00

92695

Pozostała działalność

70.670,00

0,00

70.670,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11.400,00

1.400,00

12.800,00

4260

Zakup energii

3.400,00

- 1.000,00

2.400,00

4410

Podróże służbowe krajowe

600,00

- 400,00

200,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, WŁASNE:

7.944.214,00

237.082,00

8.181.296,00

WYDATKI OGÓŁEM:

9.537.271,00

391.503,00

9.928.774,00


Uzasadnienie

do z arządzenia Nr 320 /2014 Burmistrza Krynek z dnia 29 października 2014 r.

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na zadania zlecone o kwotę 154.421,-zł, w tym: w rozdziale 01095 Pozostała działalność na kwotę 114.604,-zł. Są to środki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego w rolnictwie. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 1.002,-zł, na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników. W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 35.000,-zł, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 107,-zł oraz w rozdziale 85295 Pozostała działalność na kwotę 3.708,-zł. z przeznaczeniem na pomoc finansowa realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Dokonano także zwiększenia dochodów na zadania własne na łączna kwotę 237.082,-zł, w tym: w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono o kwotę 1.501,-zł, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 140.994,-zł, w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększono o kwotę 22.539,-zł. oraz w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono dochody na stypendia socjalne w kwocie 69.804,-zł i na zakup podręczników 2.244,-zł.

O wyżej wymienioną kwotę zwiększono także wydatki budżetowe w rozdziałach i kwotach wykazanych powyżej. Na zadania zlecone w kwocie - 154.421,-zł i na zadania bieżące własne w kwocie 237.082,-zł.

Dokonano przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących własnych w ramach rozdziału 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej, rozdziału 75023 Urzędy gmin, rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne. Dokonano także przeniesień wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz w dziale 926 Kultura fizyczna.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe