Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Augustowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 182 i art. 183 oraz art. 193 ust. 4 i art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147,
poz. 881, Nr 149, poz. 889, z 2012 r. poz. 1399 oraz z 2014 r. poz. 1072) Komisarz Wyborczy w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie Rady Miejskiej w Augustowie.

1. Rada Miejska w Augustowie uchwałą nr XXXVII/300/14 z dnia 29 października 2014 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Stanisława Kisiela w okręgu wyborczym nr 1 z listy
nr 17 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Miasto", wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

2. Data uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Augustowie przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rady, dlatego zgodnie z art. 194 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw - mandat radnego w okręgu wyborczym nr 1 pozostaje nieobsadzony.

3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie
na terenie okręgu wyborczego nr 1 i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Komisarz Wyborczy w Suwałkach


Danuta Poniatowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe