Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 317/XXXIX/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 października 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r poz.379,poz.1072) oraz art. 5 ust. 1 oraz art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 197/XXI/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 8 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ( Dz.Urz.Woj.Podla. z 16 listopada 2012 r. poz.3402) w § 1 skreśla się pkt.4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszk Antoni Brzozowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe