Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/213/2014 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318, z 2014. Poz. 379, poz.1072/ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U z 2013r. poz.1381, z 2014r. poz.40/ Rada Gminy Milejczyce uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się na terenie Gminy Milejczyce średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 /MP z 2014r. poz.935/ z kwoty 61,37 zł za 1dt do kwoty 55,00 zł za 1dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Adam Fiłoc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe