Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/211/14 Rady Gminy Nowinka

z dnia 31 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/153/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013,poz. 594 j.t) uchwala się, co następuje

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nowinka Nr XXI/153/13 z dnia 27 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1739 ze zm.) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wprowadza się następującą zmianę: w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 6 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 1 zł miesięcznie za każdą osobę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Jedliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe