Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Podlaskiego

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie powierzenia Miastu Biaystok prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092), art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96 poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126 poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz uchwały Rady Miasta Białystok Nr LXIII/715/14 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Białystok prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. Powierzający, na wniosek Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powierza, a Przyjmujący przyjmuje prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Powierzającego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony zabytków nieruchomych położonych w granicach miasta Białystok z wyłączeniem następujących zabytków wpisanych do rejestru:

1) zespół pałacowo-ogrodowy Branickich: pałac Branickich (nr rej. A-252), park (nr rej. A-260); d. arsenał, ul. Mickiewicza 2 (nr rej. A-259), d. oranżeria, ul. Mickiewicza 2 (nr rej. A-258), pawilon toskański w parku (nr. rej. A-257), pawilon włoski w parku (nr rej. A-256), ogrodzenie z bramą wjazdową (nr rej. A- 271), pawilon (studnia I) z murem przy prawym skrzydle pałacu (nr rej. A-255), pawilon (studnia II) z murem przy lewym skrzydle pałacu (nr rej. A-254);

2) zespół kościoła rzymskokatolickiego katedralnego, p.w. Wniebowzięcia NMP: kościół archikatedralny p.w. Wniebowzięcia NMP (nr rej. A-192); d. kościół par., ob. Kaplica przy katedrze (nr rej. A-192), pozostałości ogrodzenia, mur z bramą, bramką i wieżyczką (nr rej. A-192), mur oporowy i schody od pl. Jana Pawła II (nr rej. A-283); d. plebania, ul. Kościelna 1 (nr rej. A-205);

3) cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja (katedralna), ul. Lipowa 15 (nr rej. A-200);

4) zespół kościoła rzymskokatolickiego parafialnego p.w. św. Rocha i Chrystusa Króla, ul. ks. A. Abramowicza 1 (nr rej. A-193): kościół p.w. św. Rocha i Chrystusa Króla, cmentarz kościelny, ogrodzenie, plebania;

5) zespół kościoła rzymskokatolickiego parafialnego p.w. św. Wojciecha, ul. Warszawska 46: d. kościół ewangelicko-augsburski p.w. św. Jana, ob. rzymskokatolicki parafialny p.w. św. Wojciecha BM (nr rej. A-206), plebania ewangelicko-augsburska (tzw. Fara) i szkoła (nr rej. A-206).

§ 2. Postanowień przepisów niniejszego porozumienia nie stosuje się do spraw dotyczących:

1) prowadzenia rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków, a w szczególności wydawania rozstrzygnięć w tym zakresie;

2) zabytków ruchomych;

3) zabytków archeologicznych.

§ 3. W ramach spraw powierzonych porozumieniem, do zakresu działania Przyjmującego należy:

1) realizacja następujących zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn.zm.):

a) uzgadnianie programów prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

b) opracowywanie wytycznych konserwatorskich, uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

c) opracowywanie wytycznych konserwatorskich, opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

d) uzgadnianie programów zagospodarowania zabytków wpisanych do rejestru zabytków,

e) nieodpłatne udostępnianie do wglądu, właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, posiadanej przez siebie dokumentacji tego zabytku,

f) przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku,

g) wydawanie pozwoleń na:

- prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,

- prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków,

- prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru zabytków,

- przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,

- dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,

- zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków,

- umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,

- podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków,

h) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących:

- wstrzymania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wykonywanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w jego otoczeniu bez pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu,

- przywrócenia zabytku do stanu poprzedniego lub uporządkowania terenu,

- uzyskania pozwolenia na prowadzenie wstrzymanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, badań konserwatorskich, architektonicznych oraz archeologicznych lub innych działań przy zabytku,

- podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych prac i badań lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu,

- wznowienia wstrzymanych prac, badań lub innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu,

- wstrzymania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytków, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru zabytków,

- wznowienia postępowania w sprawie wydanego pozwolenia, zmiany lub cofnięcia wydanego pozwolenia,

- nakazu przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

- zabezpieczenia zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków w formie ustanowienia czasowego zajęcia lub wywłaszczenia,

- nakazu udostępnienia zabytku bądź nieruchomości na czas niezbędny do przeprowadzenia badań,

i) przeprowadzanie działań kontrolnych w zakresie:

- oceny stanu zachowania zabytków wpisanych do rejestru zabytków,

- sprawdzenia zgodności prac wykonywanych przy zabytku wpisanym do rejestru z wydanym pozwoleniem,

- wydawania zaleceń pokontrolnych,

- kierowania do właściwego organu wniosku o ukaranie sprawcy niewykonania zaleceń pokontrolnych,

- przyjmowania zawiadomień o uszkodzeniu, zniszczeniu, zagrożeniu i zmianach dotyczących stanu prawnego zabytków,

- zawiadamiania właściwych organów o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia przeciw zabytkom,

- załatwiania skarg i wniosków dotyczących prowadzonych spraw;

2) realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków określonych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późn.zm.), tj. wydawanie opinii na wniosek zarządcy drogi dotyczących lokalizacji drogi w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów;

3) realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków określonych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.), w tym:

a) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

b) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy;

4) realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn.zm.), w tym:

a) wydawanie opinii dotyczących odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,

b) uzgadnianie zamierzeń inwestycyjnych w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), w tym, wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, z ustaleniem opłat za wycinkę drzew.

§ 4. 1. Przyjmujący oświadcza, że z dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia powoła, w swojej strukturze organizacyjnej, wyspecjalizowaną komórkę, zajmującą się sprawami ochrony zabytków, kierowaną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2. Zadania powierzone porozumieniem, w tym wydawanie decyzji i postanowień, będą realizowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku, z upoważnienia którego działać będzie Miejski Konserwator Zabytków.

3. Rozstrzygnięcia i pisma wydawane w toku postępowań w sprawach, o których mowa w § 1, będą oznaczane pieczęcią nagłówkową Przyjmującego oraz pieczęcią do podpisu w brzmieniu "z up. Prezydenta Miasta Białegostoku" z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym.

4. Jeden egzemplarz decyzji i postanowień, wydawanych na podstawie niniejszego porozumienia będzie przekazywany do wiadomości Podlaskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

5. Kopia dokumentacji dotycząca skarg i wniosków odnoszących się do zadań powierzonych niniejszym porozumieniem będzie przekazywana Podlaskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

6. Przyjmujący będzie prowadzić archiwum z zakresu powierzonych zadań.

§ 5. 1. Powierzający zobowiązuje się do przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym, w terminie 10 dni od daty zawarcia niniejszego porozumienia kopii kart ewidencyjnych zabytków, kopii decyzji w sprawie wpisania zabytków do rejestru zbytków oraz wykazu dokumentacji będącej w posiadaniu Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczącej zabytków z terenu miasta Białegostoku objętych porozumieniem.

2. Na wniosek Miejskiego Konserwatora Zabytków będą przekazywane kopie dokumentacji zasobów archiwalnych będącej w posiadaniu Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczącej zabytków z terenu miasta Białegostoku objętych porozumieniem.

§ 6. 1. Miejskiego Konserwatora Zabytków, wyłonionego w drodze konkursu, powołuje Prezydent Miasta Białegostoku.

2. W skład zespołu konkursowego wchodzi przedstawiciel Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Kandydat na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków powinien spełniać warunki określone w art. 91 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 7. 1. Kontrolę nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem powierzonych niniejszym porozumieniem zadań, sprawuje Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

2. Kontroli dokonuje Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub upoważnieni przez niego pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

§ 8. Przyjmujący składa Podlaskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków półroczne, roczne i na każde wezwanie sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych niniejszym porozumieniem.

§ 9. Zadania powierzone niniejszym porozumieniem Przyjmujący będzie realizował nieodpłatnie.

§ 10. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może zostać rozwiązane na mocy porozumienia stron lub wypowiedziane przez każdą ze stron w formie pisemnej, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Powierzający, na wniosek lub w uzgodnieniu z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, może rozwiązać niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykonywania powierzonego zadania lub w innych przypadkach uzasadniających jego rozwiązanie.

§ 11. W przypadku rozwiązania porozumienia, w trybie określonym w § 10 ust. 2 i 3, dokumentacja zgromadzona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków dotycząca spraw wynikających z porozumienia, zostanie niezwłocznie przekazana Podlaskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

§ 12. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego porozumienia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 14. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 15. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla Powierzającego, Przyjmującego i Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Powierzający

Wojewoda Podlaski

Przyjmujący

Prezydent Miasta Białegostoku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe