Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 189/XXXV/14 Rady Gminy Rutki

z dnia 31 października 2014r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Rutki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423 i 915) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiące własność Gminy Rutki udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Staniszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189/XXXV/14
Rady Gminy Rutki
z dnia 31 października 2014 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych w Gminie Rutki.

Lp.

Lokalizacja

Nr drogi/działki

Uwagi

1.

Czochanie-Góra

95/2

2.

Dębniki

63/6

3.

Dobrochy

93

4.

Duchny-Wieluny

24

5.

Górskie Ponikły-Stok

64/1

6.

Grądy-Woniecko

79/284

7.

Gronostaje-Puszcza

106141B

8.

Jaworki

106176B

9.

Jawory-Klepacze

40/2

10.

Kalinówka-Basie

170/1

11.

Kalinówka-Bystry

44/1


12.

Kalinówka-Wielobory

78/2

13.

Kałęczyn-Walochy

561

14.

Kołomyja

106152B

15.

Kołomyjka

106155B

16.

Kossaki-Falki

106147B

17.

Kossaki Nadbielne

121/2

18.

Kossaki-Ostatki

210

19.

Mężenin

269, 227, 185

20.

Mieczki

106144B

21.

Modzele-Górki

12

22.

Nowe Zalesie

105595B

23.

Nowe Zambrzyce

106173B

24.

Olszewo-Przyborowo

82

25.

Ożarki-Olszanka

238/4, 106149B

26.

Ożary Wielkie

87/2, 1056

27.

Pęsy-Lipno

106160B

28.

Pruszki Wielkie

106141B

29.

Rutki-Jatki

106159B

30.

Rutki-Kossaki

879/2

31.

Rutki-Nowiny

106157B

32.

Rutki-Tartak Nowy

106159B

33.

Stare Zalesie

105595B

34.

Stare Zambrzyce

106174B

35.

Szlasy-Lipno

106157B

36.

Szlasy-Łopienite

141/5

37.

Szlasy-Mieszki

78/2

38.

Śliwowo-Łopienite

39/4

39.

Świątki-Wiercice

9/2

40.

Walochy-Mońki

18

41.

Wybrany

106152B

42.

Zambrzyce-Jankowo

106172B

43.

Zambrzyce-Kapusty

366

44.

Zambrzyce-Króle

106166B

45.

Zambrzyce-Plewki

33


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 189/XXXV/14
Rady Gminy Rutki
z dnia 31 października 2014 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rutki.

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rutki, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

§ 2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Wójta Gminy Rutki..

§ 3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Rutki, do którego należy załączyć:

1) projekt proponowanego rozkładu jazdy,

2) mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.

§ 4. 1. Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173; zm.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1529; z 2013 r. poz. 1014; z 2014 r. poz. 1051).

2. Sposób zamieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Gminą Rutki.

3. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkłady jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543; z 2014 r. poz. 659).

§ 5. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

§ 6. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

§ 7. Wykonywanie manewru zawracania i parkowanie może się odbywać jedynie w miejscach wyznaczonych.

§ 8. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

§ 9. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Gmina Rutki może cofnąć zgodę na ich korzystanie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe