Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/208/14 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 5 listopada 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (M.P. 2014 poz. 935) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą
do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 z kwoty 61,37 zł za 1 q do kwoty 55,00 zł za 1 q, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 rok na terenie Gminy Wiżajny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe