Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/259/2014 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 10 listopada 2014r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust.2 i3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 1543, Dz.U. z 2014, poz.659) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Siemiatyckiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę: od drogi powiatowej nr 1710B do drogi o nr geodezyjnym 538, obejmującą działkę o nr geod. 466 położoną na gruntach wsi Czartajew.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi oznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz


Załącznik do Uchwały Nr XXV/259/2014
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 10 listopada 2014 r

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe