Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/260/2014 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 10 listopada 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawia art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r. poz.1381,
z 2014, poz. 40) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Siemiatycze, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ( M.P.z 2014r. poz.935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 48,00 zł. za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe