Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 295/LIII/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 11 listopada 2014r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Deklarację, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Sposób przesyłania: dokumenty w formie elektronicznej należy przesyłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

3. Rodzaje podpisu elektronicznego: dokument musi być opatrzony ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.

4. Akceptowalne formaty: DOC, RTF, ODT, XLS, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.

5. Układ informacyjny i powiązań złożonych deklaracji: jak w załączniku do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obejmujący:

- w przypadku osób prawnych - wypis z właściwego rejestru poświadczający, że osoba składająca deklarację jest uprawniona do reprezentowania tej osoby prawnej.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 161/XXVI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 522).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik do Uchwały Nr 295/LIII/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 11 listopada 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe