Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 16 Prezydenta Miasta Białegostoku; Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 1 października 2014r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Juchnowiec Kościelny

Tekst pierwotny

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Juchnowiec Kościelny, z siedzibą w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Lipowej 10, reprezentowaną przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny - Krzysztofa Marcinowicza, NIP 966-05-94-401, zwaną dalej Gminą.

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232 poz. 2786, z 2010 r. Nr 8 poz. 170, Nr 67 poz. 1064, Nr 142 poz. 1849, Nr 162 poz. 2019, Nr 243 poz. 2963, Nr 258 poz. 3190 i Nr 270 poz. 3359, z 2011 r. Nr 12 poz. 205, Nr 165 poz. 1953, Nr 265 poz. 3158 i Nr 315 poz. 4190, z 2012 r. poz. 1311, z 2013 r. poz. 424 i z 2014 r. poz. 2681) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Ryczałtową należność Gminy za każdy miesiąc wykonywania przez Miasto Usług ustala się w wysokości 130 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100). Należność będzie przekazywana z góry przez Gminę na konto Miasta Białegostoku: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, PEKAO S.A. w Białymstoku nr 64 1240 5211 1111 0010 5794 6723 w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca obowiązywania porozumienia.";

2) Załącznik do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4. Postanowienia niniejszego Aneksu obowiązują od dnia 1 października 2014 r. i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski

Wójt


Krzysztof Marcinowicz


Załącznik do Aneksu Nr 16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 1 października 2014 r.

"Przebieg tras linii komunikacyjnych objętych Porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Białystok wykonywania zadania Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

1. Linia nr 7

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 800 Wiosenna;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 800 Wiosenna do przystanku nr inw. 802 Olmonty: 3,133 km.

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 75 Stadion Miejski;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 802 Olmonty do przystanku nr inw. 75 Stadion Miejski: 2,836 km.

2. Linia nr 10

a) kierunek Miasto-Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 742 Kleosin/Reymonta;

odcinek od granicy administracyjnej Białegostoku do przystanku nr inw. 742 Kleosin/Reymonta : 1,280 km;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 742 Kleosin/Reymonta do przystanku nr inw. 750 Ignatki: 3,257 km;

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 743 Kleosin;

odcinek od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 743 Kleosin do granicy administracyjnej Białegostoku : 1,280 km;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 750 Ignatki do przystanku nr inw. 743 Kleosin: 3,314 km.

3. Linia nr 11

a) kierunek Miasto-Gmina

odcinek od granicy administracyjnej Białegostoku do przystanku nr inw. 742 Kleosin/Reymonta : 1,280 km;

długość trasy linii w II strefie taryfowej : 0 km;

b) kierunek Gmina - Miasto

odcinek od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 743 Kleosin do granicy administracyjnej Białegostoku : 1,280 km;

długość trasy linii w II strefie taryfowej: 0 km.

4. Linia nr 104

a) kierunek Miasto-Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 815 Firma CHM;

odcinek od granicy administracyjnej Białegostoku do przystanku nr inw.815 Firma CHM: 5,100 km;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 815 Firma CHM do przystanku:

- nr inw. 835 Juchnowiec: 5,320 km;

- nr inw. 901 Rostołty: 10,580 km.

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 817 Firma CHM;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku:

- nr inw. 826 Juchnowiec: 5,140 km;

- nr inw. 901Rostołty: 10,450 km;

do przystanku nr inw. 817 Firma CHM;

odcinek od przystanku nr inw. 817 Firma CHM do granicy administracyjnej Białegostoku : 5,100 km.

5. Linia nr 110

a) kierunek Miasto-Gmina

długość trasy linii: 11,370 km;

odcinek od przystanku nr inw. 154 Wiadukt/Stadion do przystanku nr inw. 907 Juchnowiec Kościelny.

b) kierunek Gmina - Miasto

długość trasy linii: 12,074 km;

odcinek od przystanku nr inw. 908 Juchnowiec Kościelny do przystanku nr inw. 154 Wiadukt/Stadion.

6. Linia nr 200

Kierunek Juchnowiec Kościelny- Simuny- Juchnowiec Kościelny

długość trasy linii od przystanku nr inw. 908 do przystanku nr inw. 908: 27,450 km;

7. Linia nr 201

a) kierunek Juchnowiec Kościelny- Hermanówka- Juchnowiec Kościelny

długość trasy linii od przystanku nr inw. 908 do przystanku nr inw. 908: 16,950 km;

b) kierunek zajezdnia - Juchnowiec Kościelny- zajezdnia

długość trasy linii od zajezdni do przystanku nr inw. 908: 11,7 km.

długość trasy linii od przystanku nr inw. 908 do zajezdni: 11,5 km.

8. Linia nr 202

a) kierunek Juchnowiec Kościelny- Dorożki- Juchnowiec Kościelny

długość trasy linii od przystanku nr inw. 908 do przystanku nr inw. 908: 33,68 km;

b) kierunek zajezdnia - Juchnowiec Kościelny- zajezdnia

długość trasy linii od zajezdni do przystanku nr inw. 908: 11,7 km.

długość trasy linii od przystanku nr inw. 908 do zajezdni: 11,5 km.

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

Nr linii

Długość odcinka
w II strefie [km]

Rodzaj autobusu

Liczba kursów
na terenie gminy

Ilość wozokilometrów
[km]

Kierunek

Suma
(2+3)

rozkład

rozkłady

Białystok
- Gmina

Gmina -
Białystok

R

S

Św.

R

S

Św.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

3,133

2,836

5,969

jednoczłonowy

7

4

5

41,783

23,876

29,845

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

41,783

23,876

29,845

10

3,257

3,314

6,571

jednoczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

dwuczłonowy

22

12

6

144,562

78,852

39,426

razem

144,562

78,852

39,426

104

5,32

5,14

10,46

jednoczłonowy

13

6

3

135,980

62,760

31,380

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

10,58

10,45

21,03

jednoczłonowy

8

6

8

168,240

126,180

168,240

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

304,220

188,940

199,620

110

11,370

12,074

23,444

jednoczłonowy

9

6

5

210,996

140,664

117,220

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

210,996

140,664

117,220

200

0,000

27,45

27,450

jednoczłonowy

4

0

0

109,800

0,000

0,000

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

109,800

0,000

0,000

201

0,000

16,95

16,950

jednoczłonowy

4

0

0

67,800

0,000

0,000

dojazd +zjazd

1

0

0

23,200

0,000

0,000

razem

91,000

0,000

0,000

202

0,000

33,68

33,680

jednoczłonowy

4

0

0

134,720

0,000

0,000

dojazd +zjazd

1

0

0

23,200

0,000

0,000

razem

157,920

0,000

0,000

jednoczłonowy

1004,039

353,480

346,685

dwuczłonowy

190,962

78,852

39,426

SUMA

1195,001

432,332

386,111

"

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe