Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Białystok; Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 listopada 2014r.

do porozumienia nr 2/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Juchnowiec Kościelny zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania, powierzonych przez Gminę Białystok

Tekst pierwotny

zawarty pomiędzy Gminą Juchnowiec Kościelny z siedzibą w Juchnowcu Kościelnym ul. Lipowa 10,16-061 Juchnowiec Kościelny NIP: 966-18-13-207 reprezentowaną przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Pana Krzysztofa Marcinowicza przy kontrasygnacie Anny Jakuć Skarbnika Gminy zwanym w dalszej treści porozumienia "Przejmujący", a Gminą Białystok z siedzibą
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 542 030 46 37 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym",

§ 1. W porozumieniu nr 2/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. wprowadza się następującą zmianę:

- w § 3. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 30 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, nr konta: Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym 47 8074 0003 00001661 2000 0020

1) kwotę 615,33 zł miesięcznie za każde dziecko, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej,

2) kwotę 257,33 zł miesięcznie za każde dziecko korzystające ze świadczeń tylko w czasie realizacji podstawy programowej, tj. przez 5 godzin dziennie, w czasie określonym przez dyrektora przedszkola i punktu przedszkolnego dla każdego oddziału w ramowym rozkładzie dnia.".

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Kwota nadpłaty zaistniałej wskutek przekazywania przez Przekazującego kwot wyższych od ustalonych niniejszym aneksem, zostanie rozliczona w terminie do dnia 30 listopada 2014 r. poprzez jej zaliczenie na poczet płatności bieżących lub poprzez zwrot nadpłaty na rachunek Przekazującego.

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014r.

§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 6. Wykonanie postanowień § 5 powierza się Przekazującemu.

§ 7. Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina Juchnowiec Kościelny, a dwa Gmina Białystok.


Przejmujący

Przekazujący

Wójt Gminy


Krzysztof Marcinowicz


Skarbnik Gminy


Anna Jakuć

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski


Skarbnik Miasta


Stanisława Kozłowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe