Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/253/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1]) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 750.506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 750.506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 3, 5 i 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/194/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2014, który otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 38.379.794 zł

1) dochody bieżące - 34.579.664 zł

2) dochody majątkowe - 3.800.130 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 41.616.794 zł

1) wydatki bieżące - 33.722.890 zł

2) wydatki majątkowe - 7.893.904 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.237.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/253/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/253/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/253/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 października 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku

infoRgrafika

* Realizacja w 2015 roku po uzyskaniu dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, koszt całkowity 3.252.502 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 1626.251 zł, Powiat Sokólski - 500.000 zł, Gmina Dąbrowa Białostocka 1.126.251 zł


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/253/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 października 2014 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Paragraf

Podmiot dotowany

Kwota dotacji /w zł/

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

600

60014

6300

Powiat Sokólski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1303B- Suchodolina-Sadowo-Nowinka-Romanówka-Holiki-Majewo-Trzcianka-do drogi wojewódzkiej nr 671 - dofinansowanie

948000

754

75412

2710

Gmina Sokółka - Dofinansowanie działalności OSP

25000

851

85195

2710

Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce

21372

921

92109

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

618200

921

92116

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

373904

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

750

75023

2360

Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne

5000

801

80101

2540

Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej

1345613

801

80101

2830

Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Szkoła Podstawowa w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej

1375

801

80103

2540

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej

173821

801

80104

2540

Prowadzenie Punktów Przedszkolnych

127788

851

85154

2630

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

30000

851

85195

2630

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

15000

900

90095

2830

Polski Związek Działkowców

5000

921

92120

2720

Ochrona zabytków

20000

926

92605

2830

Sport

295000

Ogółem:

1319372

2640701

45000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/253/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 października 2014 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.

Dział

Rozdział

Program gospodarki pozabudżetowej

Stan środków finansowych na poczatek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków finansowych na koniec roku

801

80101

Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej

0

29 630

29 630

0

801

80148

Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej

0

354 680

354 680

0

801

80148

Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej

0

82 117

82 117

0

801

80148

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku

0

66 620

66 620

0

801

80148

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim

0

24 303

24 303

0

801

80148

Szkoła Podstawowa w Nierośnie

0

10 085

10 085

0

Razem:

0

567 435

567 435

0


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/253/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 października 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

1 . Zmniejszono dochody budżetowe w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 187.554 zł, w tym:

a) z tytułu dofinansowania ze środków POIiŚ projektu "Budowa wodociągu w ul. Popiełuszki" o kwotę 17.554 zł,

b) z tytułu dofinansowania ze środków POIiŚ projektu "Budowa wodociągu w ul. Armii Krajowej i w ul. Gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej" o kwotę 170.000 zł.

2. Zmniejszono dochody budżetowe w dziale 400 - Dostarczanie wody z tytułu dofinansowania ze środków RPOWP na lata 2007-2013 o kwotę 500.000 zł na zadanie p.n. "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody" w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka" .

3. Zwiększono dochody budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 13.635 zł, w tym:

a) z tytułu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich gminy Dąbrowa Białostocka" na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dąbrowa Biał. - II etap" o kwotę 11.948 zł;

b) z tytułu dofinansowania ze środków RPOWP na lata 2007-2013 na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Małyszówka i Wojska Polskiego w Dąbrowie Białostockiej" w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka" ze środków RPOWP na lata 2007-2013, o kwotę 1.687 zł;

4. Zmniejszono dochody budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 146.000 zł, w tym:

a) z tytułu dofinansowania ze środków POIiŚ zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Popiełuszki" o kwotę 66.000 zł;

b) z tytułu dofinansowania ze środków POIiŚ zadania p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej" o kwotę 80.000 zł;

5. Zwiększono ponadplanowe dochody budżetowe:

a) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 2.810 zł z tytułu dofinansowania zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy;

b) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 6.540.zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

c) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 36.715 zł z tytułu dofinansowania zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy, wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłat pracowników z tytułu korekt ZUS;

d) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 20.472 zl z tytułu dofinansowania zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy oraz wpłat za żywienie dzieci;

e) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.876 zł z tytułu dofinansowania zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy.

6. Przeniesień wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.


[1]) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe