Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/394/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.328.182,68

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr LIV/388/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok, w zakresie:

- aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2014 roku - załącznik Nr 3,

- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

1) Zadania inwestycyjne w 2014 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3,

2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 41.660.015,84 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37.740.313,17 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 3.919.702,67 zł,

2. Plan wydatków ogółem 41.925.789,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.256.035,17 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.669.754,67 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 265.774 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 265.774 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/394/14
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 października 2014 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

010

01095

2010

33.417,45

Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

zlecone

4210

655,24

4430

32.762,21

600

60014

6300

300.000,00

Zwiększenie wydatków jako pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne - przebudowa drogi powiatowej nr 1428B na odcinku Wasilków - Dąbrówki.

własne

750

75011

2010

1.450,00

Dotacja celowa przeznaczona na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.

zlecone

4110

1.450,00

756

75615

0310

379.140,00

Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości

własne

801

80104

0750

240,00

Zwiększenie dochodów z tytułu najmu składników majątkowych zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.

własne

852

85212

2010

480.000,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci, na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

zlecone

3110

434.716,00

4110

32.000,00

4210

2.000,00

4300

11.034,00

4370

250,00

85213

2030

7.400,00

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

własne

4130

7.400,00

85214

2030

237.103,00

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

własne

3110

237.103,00

85215

2010

2.178,23

Dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

zlecone

3110

2.100,00

4210

78,23

85216

2030

73.320,00

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

własne

3110

73.320,00

85231

2010

7.200,00

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

zlecone

3110

7.200,00

85295

2010

5.150,00

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

zlecone

3110

5.150,00

2030

23.163,00

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierana gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

własne

3110

23.163,00

854

85415

2030

67.840,00

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

własne

3240

67.840,00

2040

10.581,00

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna"

własne

3260

10.581,00

900

90001

6060

300,00

Zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup sieci infrastruktury kanalizacyjnej)

własne

90095

4010

24.680,00

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac społecznie - użytecznych.

własne

4110

3.970,00

4120

430,00

926

92601

6050

50.000,00

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji Stadionu Miejskiego przy ul. Supraślskiej w Wasilkowie.

własne

OGÓŁEM
w tym:

1.328.182,68

1.328.182,68

X

X

- bieżące

1.328.182,68

977.882,68

- majątkowe

350.300,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/394/14
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 października 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

600

60016

4270

5.000,00

Przesunięcie wydatków między zadaniami bieżącymi i inwestycyjnymi - fundusz sołecki Jurowce oraz przesunięcie wydatków między zadaniami.

własne

900

90015

6050

10.000,00

5.000,00

OGÓŁEM
w tym:

10.000,00

10.000,00

X

X

- bieżące

5.000,00

- majątkowe

10.000,00

5.000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/394/14
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 października 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Rozbudowa przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Rybniki

8 610

8 610

8 610

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

2.

010

01010

Dokumentacja techniczna na sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Nowodworach ul. Supraślska

20 000

20 000

20 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

3.

400

40002

Sieć wodociągowa w ulicy Lipowej w Studziankach

6 500

6 500

6 500

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.


4.

400

40002

Opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową w ul. Skrajnej i ul. Ogrodowej w Nowodworach (działka nr geod. 1531/9 i 776 - dł. 190mb)

5 000

5 000

5 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

5.

600

60016

Budowa łącznika do ul. Sportowej w Wasilkowie (70 mb)

115 000

115 000

115 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

6.

600

60016

Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia i modernizacji ul. Białostockiej w Wasilkowie

70 000

70 000

70 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

7.

600

60016

Modernizacja ul. Białostockiej w Wasilkowie - I etap

987 065

987 065

987 065

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

8.

600

60016

Budowa drogi gminnej we wsi Rybniki - I etap (110 mb)

120 000

120 000

120 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.


9.

600

60016

Dokumentacja techniczna na budowę chodnika po jednej stronie ulicy Wasilkowskiej w Nowodworcach

20 619

20 619

20 619

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

10.

600

60016

Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi we wsi Woroszyły

7 009

7 009

7 009

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

11.

600

60016

Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Podleśnej od ul. Supraślskiej w kierunku wsi Ożynnik we wsi Studzianki

15 000

15 000

15 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

12.

600

60016

Dokumentacja techniczna i wykonanie budowy chodnika we wsi Wólka Przedmieście

8 300

8 300

8 300

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

13.

600

60016

Budowa nawierzchni ulic na os. Leśne II w Wasilkowie

15 444

15 444

15 444

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.


14.

600

60016

Dokumentacja techniczna na budowę kanału deszczowego od ulicy Jagodowej do ulicy Wojtachowskiej w Wasilkowie

10 000

10 000

10 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

15.

600

60016

Dokumentacja techniczna na budowę drogi dojazdowej od wsi Sochonie do drogi krajowej nr 8 poprzez drogę gminną nr 105421B i wzdłuż drogi krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katrynka - Wólka (dł. Ok. 2,1 km)

90 000

90 000

90 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

16.

600

60016

Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Białostockiej do ul. Zajęczej) wraz z infrastrukurą.

90 000

90 000

90 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

17.

600

60016

Budowa kanału deszczowego w ul. Lipowej w Wasilkowie wraz z częściowym zakupem.

15 800

15 800

15 800

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

18.

801

80101

Wykonanie dokumentacji i przyłącza kanalizacyjnego do Szkoły Podstawowej w Studziankach (dł. 135 mb.)

25 000

25 000

25 000

A.

Szkoła Podstawowa w Studziankach

B.

C.

19.

900

90015

Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Jurowce

11 000

11 000

11 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

20.

900

90015

Budowa oświetlenia ul. Orlej w Wasilkowie

48 000

48 000

48 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.


21.

900

90015

Instalacja urządzeń oświetlenia ulicznego ul. Lipowej i Kamiennej w Jurowcach

164 000

164 000

164 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

22.

921

92109

Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach

189 871

189 871

40 220

A.

149 651

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

23.

921

92109

Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach

30 000

30 000

30 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

24.

926

92601

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Studziankach

352 431

352 431

152 431

A.

200 000

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.


25.

926

92601

Budowa oświetlenia boiska sportowego we wsi Osowicze

74 000

74 000

74 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

26.

926

92601

Zagospodarowanie rekreacyjno - sportowe stadionu miejskiego w Wasilkowie

47 207

47 207

22 207

A.

25 000

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

27.

926

92601

Dokumentacja techniczna modernizacji Stadionu Miejskiego przy ul. Supraślskiej w Wasilkowie.

50 000

50 000

50 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

Ogółem

2 595 856

2 595 856

2 221 205

0

0

374 651

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/394/14
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 października 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Zakład Gospodarki Komunalnej

29 445

172 163

1

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

405 000

2

Miasto Białystok

487 000

2

Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, w której występują problemy alkoholowe

10 000

3

Miejski Ośrodek Animacji Kultury

700 000

3

Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu

15 000

4

Miejska Biblioteka Publiczna

250 000

450 000

4

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu

35 000


5

Gmina Supraśl

68 000

5

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków

175 149

6

Powiat Białystok

1 350 000

6

Gimnazjum w Wasilkowie prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

310 541

7

Domowe Przedszkole Bis

297 300

8

Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI

371 630

9

Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI"

432 000

RAZEM

2 184 445

1 150 000

172 163

RAZEM

640 149

1 411 471

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe