Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/245/2014 Rady Gminy Filipów

z dnia 12 listopada 2014r.

o zmianie uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 654, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, poz. 1650, poz. 598) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XV/111/2012 Rady Gminy Filipów z 21 września 2012 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 232), wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 pkt. 12 dodaje się pkt. 13 w brzmieniu:

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U z 2014 r. poz.755).";

2) po § 6 pkt. 14 dodaje się pkt. 15 w brzmieniu:

zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego.";

3) § 8 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)";

5) po § 8 ust. 1 pkt. 5 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U z 2014 r. poz. 755 z późn. zm.)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe