Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/519/14 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 1543; z 2014 r. poz.659), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Białostockiego Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się ulice według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 1do niniejszej uchwały, do kategorii dróg gminnych publicznych.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Witold Mojkowski


Załącznik nr 1do Uchwały Nr LIII/519/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 7 listopada 2014 r.

WYKAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH DO ZALICZENIA DO DRÓG PUBLICZNYCH

1. ul. 11-go Listopada

2. ul. Bociania - dz. nr 1119, 1118/6, 1108/11

3. ul. Górna

4. ul. Kazimierza Kamieńskiego "Huzara"- dz. nr 1000/2, 1001/1 1001/17, 1002/9

5. ul. Kolejowa

6. ul. Krańcowa

7. ul. Leśna

8. ul. Teofila Lenartowicza - dz. nr198/7, 201/5, 201/10

9. Droga we wsi Łupianka Stara - dz. nr 444

10. Droga we wsi Łupianka Stara - dz. nr 426/1

11. ul. Rzeczna, Uhowo

12. ul. Strażacka, Uhowo

13. ul. Cicha, Uhowo - dz. nr 726, 732

14. Osiedle pocukrownicze - dz. nr 560/16

15. Osiedle pocukrownicze - dz. nr 560/17

16. ul. Bagno - dz. nr 1094/7, 1094/9

17. ul. Cicha

18. ul. Cybisa

19. ul. Jasna

20. ul. Marcina Kasprzaka

21. ul. Spokojna

22. ul. Stalowa

23. ul. Witkacego

24. ul. Tadeusza Makowskiego

25. ul. Tęczowa

26. ul. Witolda Sławińskiego

27. ul. Zdrojowa

28. ul. Kościelna - dz. nr 1311/4, 117/2

29. ul. Rzemieślnicza

30. ul. Czeladnicza

31. ul. Geodetów - dz. nr 563/1, 564/4, 565/4, 566/4, 564/7, 565/7, 566/7

32. ul. Jaśminowa - dz. nr 1921/2, 1923/2, 274/4, 273/1, 272/3, 1925/1, 1924/3

33. ul. Jaśminowa - dz. nr 261/7, 260/7, 259/7, 258/11, 257/7, 256/3, 256/21

34. ul. Konwaliowa - dz. nr 256/18, 256/28, 257/4, 258/6, 259/4, 260/4, 261/4

35. ul. Różana - dz. nr 256/23, 256/10, 255/1, 255/4, 300/4


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/519/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe