Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/524/14 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 , poz. 1318, z 2014 r.; poz. 379, poz. 1072 ) i art. 7 ust. 3, art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje :

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej de minimis, do której ma zastosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.)

2. Pomoc de minimis może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie 3 lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro brutto.

3. Wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego towarów w okresie 3 lat kalendarzowych, nie może przekroczyć 100 000 euro brutto.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmuje przedsiębiorców, którzy spełnili wymogi i kryteria warunkujące zwolnienia oraz udokumentowali ten fakt według zasad i w trybie przewidzianym w niniejszej uchwale.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) nowa inwestycja - należy przez to rozumieć nowo wybudowane budynki lub budowle lub nowo zakupione grunty, budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

2) rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji:

a) dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, albo

b) dzień, w którym upłynął termin na wniesienie sprzeciwu, jeśli nie został on wniesiony do złożonego zgłoszenia budowy (przebudowy), a w przypadku wniesienia sprzeciwu data potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), albo

c) dzień, w którym nastąpiło przeniesienie na przedsiębiorcę prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości.

3) zakończenie nowej inwestycji:

a) dzień, w którym decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budowli stała się ostateczna, albo

b) dzień, w którym upłynął termin na zgłoszenie sprzeciwu, jeśli nie został on zgłoszony do złożonego zawiadomienia o zakończeniu realizacji nowej inwestycji, a w przypadku zgłoszenia sprzeciwu, data potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.);

c) dzień rozpoczęcia faktycznego użytkowania obiektu budowlanego;

4) utworzenie nowych miejsc pracy - wzrost liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w porównaniu ze średnią liczbą pracowników z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji. Miejsca pracy uważa się za związane z nową inwestycją, jeżeli zostały utworzone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia tej inwestycji;

5) nakłady inwestycyjne - nakłady finansowe netto poniesione przez podatnika na realizację nowych inwestycji, pomniejszone o pomoc otrzymaną na ten cel z innych środków publicznych, do których zalicza się między innymi cenę nabycia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, cenę nabycia lub koszt wytworzenia budowli i budynków. Dla potrzeb niniejszej uchwały przyjmuje się definicję ceny nabycia i kosztu wytworzenia w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm).

6) dzień udzielenia pomocy - należy przez to rozumieć dzień wydania przez organ podatkowy decyzji zwalniającej z obowiązku zapłaty podatku;

7) rok zwolnienia -należy przez to rozumieć 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał prawo do zwolnienia;

8) trzy lata kalendarzowe - należy przez to rozumieć rok kalendarzowy udzielenia pomocy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe;

§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z realizacją nowych inwestycji, w wyniku, których utworzone zostaną nowe miejsca pracy na terenie Miasta i Gminy Łapy, na zasadach określonych w Rozdziale 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 nie obejmuje nowych inwestycji, w których jest lub będzie prowadzona działalność: stacji paliw, instytucji finansowych, działalność bankowa, działalność handlowa w zakresie prowadzenia sklepów o pow. powyżej 200 m2 oraz działalność w zakresie najmu i dzierżawy.

§ 5. W przypadku nabycia prawa do zwolnienia w trakcie roku podatkowego zwolnienie przysługuje do wysokości należnej kwoty podatku, przypadającej proporcjonalnie do ilości miesięcy z danego roku podatkowego, odpowiadającym okresowi zwolnienia.

Rozdział 2.
ZASADY ZWALNIANIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ NOWYCH INWESTYCJI , W WYNIKU KTÓRYCH UTWORZONE ZOSTANĄ NOWE MIEJSCA PRACY NA TERENIE MIASTA I GMINY ŁAPY

§ 6. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 2 ust. 1 przysługuje na okres:

1) 1 roku - jeżeli w wyniku nowej inwestycji poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie co najmniej 200 000 zł i utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy;

2) 2 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie co najmniej 300 000 zł i utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy;

3) 3 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie co najmniej 400 000 zł i utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy;

4) 4 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie co najmniej 600 000 zł i utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy;

5) 5 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie co najmniej 1 000 000 zł i utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy.

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości z tytułu tej samej inwestycji może być przyznane jeden raz.

3. Stan zatrudnienia stanowiący podstawę do uzyskania zwolnienia określonego w ust. 1 nie może ulec zmniejszeniu w okresie korzystania przez przedsiębiorcę z tego zwolnienia. W miejsce pracownika, z którym stosunek pracy wygasł, albo umowa o pracę uległa rozwiązaniu, przedsiębiorca zobowiązany jest w ciągu 30 dni zatrudnić nowego pracownika.

§ 7. 1. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym w mowa w § 3 jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1) rozpoczęcie przez podatnika realizacji nowej inwestycji po dniu 1 stycznia 2014 r. i nie zakończenie jej do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały;

2) dokonanie przez podatnika złożenia wniosku o udzielenie pomocy z de minimis w związku z realizacją nowych inwestycji, w wyniku których utworzone zostaną nowe miejsca pracy, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji nowej inwestycji;

3) posiadanie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiących nową inwestycję, w wyniku której utworzono nowe miejsca pracy, co najmniej przez okres objęty zwolnieniem;

4) przedstawienie przez podatnika:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);

c) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego;

d) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy lub kopii zeznań podatkowy PIT za rok poprzedzający;

e) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm), potwierdzających wielkość poniesionych nakładów;

f) informacji o pomocy innej niż de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielana pomoc na podstawie niniejszego programu;

g) tytułu prawnego do nieruchomości, w stosunku do której podatnik ubiega się o zwolnienie;

h) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego organu nadzoru budowlanego lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania,

i) zestawienia średniego zatrudnienia za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym podatnik nabył prawo do zwolnienia wraz z deklaracjami rozliczeniowymi (formularz ZUS DRA) za poszczególne miesiące, z potwierdzeniem ich złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

j) wykazu wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy na dzień złożenia przez podatnika wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

5) utworzenie nowych miejsc pracy przez podatnika, nie później niż w dniu zgłoszenia o którym mowa w pkt. 2, i utrzymanie ich w miejscu nowo powstałej inwestycji co najmniej przez okres objęty zwolnieniem;

6) złożenie przez podatnika w dniu zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 5, oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia w związku z realizacją nowych inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

7) zatrudnienie na nowo utworzonych miejscach pracy osób na podstawie umów o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;

8) brak zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu innych tytułów cywilnoprawnych stanowiących dochody budżetu gminy Łapy.

2. Obowiązek wykazania organowi udzielającemu pomocy spełnienia przesłanek do zwolnienia ciąży na podatniku.

§ 8. 1. Warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 3 jest:

1) utrzymanie przez podatnika nowo utworzonych miejsc pracy, o których mowa w § 6 przez okres udzielonego zwolnienia od dnia jego uzyskania;

2) złożenie przez podatnika do 31 stycznia każdego roku podatkowego, w okresie korzystania ze zwolnienia, począwszy od roku, od którego przysługuje zwolnienie, bez wezwania:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał podatnik w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);

3) złożenie przez podatnika w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego, bez wezwania, począwszy od roku, od którego przysługuje zwolnienie, za każdy rok zwolnienia oraz za rok, w którym utworzono nowe miejsca pracy, oświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr 3 o utrzymaniu nowo utworzonych miejsc pracy w związku z realizacją nowych inwestycji, o których mowa w § 6 wraz z dokumentami rozliczeniowymi składanymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (deklaracje rozliczeniowe, raporty miesięczne).

§ 9. Zwolnienie, o którym mowa w § 3, ma zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik spełnił warunki określone w § 7. W przypadku gdy podatnik podejmuje działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach, budowlach lub ich części, zwolnienie przysługuje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku, budowli lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Rozdział 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. 1. Kwota przyznanego zwolnienia nie może przewyższać kwoty należnego podatku od nieruchomości dotyczącego nowej inwestycji.

2. Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis jest zobowiązany do powiadomienia o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na utratę prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały.

3. Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis jest zobowiązany do przedłożenia, na wezwanie, dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

4. W okresie korzystania z pomocy de minimis określonej w niniejszej uchwale, organ podatkowy może przeprowadzać kontrole, w szczególności w celu weryfikacji złożonych przez podatnika informacji.

5. Przedsiębiorca, który nie spełnił warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku od nieruchomości za okres, w którym korzystał ze zwolnienia.

§ 13. 1. Uchwała nie przewiduje zwolnienia z podatku od nieruchomości:

1) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;

2) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;

3) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;

4) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

5) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

6) przedsiębiorstw zagrożonych w rozumieniu pkt., 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.) z wyłączeniem pomocy uzasadnionej względami polityki społecznej lub regionalnej, koniecznością uwzględnienia korzystnej roli pełnionej przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w gospodarce lub, w drodze wyjątku, z potrzeby utrzymania konkurencyjności na rynku, kiedy zniknięcie przedsiębiorstw mogłoby prowadzić do monopolu lub wyraźnego oligopolu.

§ 14. 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrza Łap w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Utrata prawa do zwolnienia następuje:

1) o ile w trakcie korzystania ze zwolnienia łączna kwota udzielonej pomocy przekroczy pułap 200 000 euro brutto (w przypadku sektora transportu drogowego towarów100 000 euro brutto);

2) gdy przedsiębiorca wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia - traci on całkowite prawo do zwolnienia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym otrzymał zwolnienie;

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu całości uzyskanej kwoty zwolnienia w ciągu7 dni, licząc od dnia utraty prawa do zwolnienia,

4. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych naliczane są od dnia utraty prawa do zwolnienia do dnia wpłaty.

5. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informacje co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest przyznanie zwolnienia od podatku od nieruchomości, traci do niego prawo, począwszy od dnia przyznania pomocy, a podatek niezapłacony staje się zaległością podatkową, którą przedsiębiorca jest zobowiązany uregulować wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

§ 15. Beneficjentami pomocy de minimis są przedsiębiorcy podejmujący działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Łapy, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Łapy i spełniający warunki określone w niniejszej uchwale.

§ 16. Pomoc nie może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub dla tego samego środka finansowania ryzyka, w przypadku gdyby taka kumulacja miała przekroczyć odpowiedni maksymalny poziom intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub w decyzji Komisji. W szczególności pomoc nie może być udzielona, jeżeli realizacja inwestycji dokonywana jest z udziałem środków publicznych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Witold MojkowskiZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/524/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/524/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe