Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/202/2014 Rady Gminy Korycin

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r poz. 379, 911 i 1146) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 poz. 620) wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2. dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 18 286 303,34 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 10 675 919,34 zł,

b) majątkowe w wysokości 7 610 384,00 zł,

3. dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

4. wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 17 984 711,34 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 10 454 628,34 zł,

b) majątkowe w wysokości 7 530 083,00 zł,

5. nadwyżka budżetu gminy określona w § 5 Uchwały Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok wynosi 301 592,00 zł, i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 301 592,00 zł.

6. załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok zmieniony Uchwałą Nr XXVII/174/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 31 stycznia 2014 r, Uchwałą Nr XXVIII/177/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 31 marca 2014 r, Uchwałą Nr XXX/187/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 28 maja 2014 r oraz Uchwałą Nr XXXI/197/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 19 sierpnia 2014 - "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7. załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok zmieniony Uchwałą Nr XXVII/174/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 31 stycznia 2014 r oraz Uchwałą Nr XXVIII/177/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 31 marca 2014- "Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/202/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 października 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/202/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 października 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/202/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 października 2014 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/202/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 października 2014 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/202/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 października 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.

Zmiany w treści uchwały dotyczą:

I. Określenia zmian w planie dochodów. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 148 026,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej planowanej do otrzymania z budżetu Powiatu Sokólskiego związanej z realizowaną inwestycją polegającą na przebudowie ciągu dróg powiatowych na terenie gmin Korycin i Janów.

2. W dziale 750 - "Administracja publiczna" - dokonuje się zmiany w planie dochodów polegające na:

a) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano dochodami budżetu z tytułu otrzymanych darowizn.

b) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 129 000,00 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami budżetu z tytułu promocji (44 000,00 zł) oraz innych dochodów gminy (85 000,00 zł - podpisany aneks do umowy ze spółką Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.);

3. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 125 000,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano dochodami budżetu z tytułu podatku od nieruchomości;

4. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu odsetek bankowych od środków na lokatach, zdeponowanych przez gminę w banku;

5. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł w związku z nieplanowanymi dochodami budżetu z tytułu wpływów z usług oraz różnych opłat.

II. Określenia zmian w planie wydatków. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez:

a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 187 008,00 zł w związku z planowaną do przekazania dla Powiatu Sokólskiego dotacją celową z przeznaczeniem na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych;

b) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 587,00 zł w związku z niewykorzystaniem całości limitu na modernizację rolniczej drogi dojazdowej położonej w obrębie gruntów wsi Szumowo (zadanie zakończone).

2. W dziale 757 - "Obsługa długu publicznego" - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30 000 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano wydatkami na obsługę zobowiązań gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (spadek stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej)

3. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 60 000,00 zł na wydatki związane z zapłatą podatku VAT od transakcji zawieranych przez gminę.

4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - dokonuje się;

a) zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł w związku ze zgłoszonymi potrzebami w tym zakresie zgłoszonymi przez Zespół Szkół;

b) zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 816,00 zł w związku z planowaną do udzielenia z budżetu gminy dotacją celową dla Gminy Janów, na realizację dowożenia ucznia niepełnosprawnego do szkoły położonej poza terenem gminy,

c) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 63 798,00 zł w związku ze stwierdzonymi nadwyżkami na poszczególnych rozdziałach i paragrafach (zmniejszenie dotyczy planu wydatków na dowożenie uczniów oraz na działalność przedszkola);

5. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez:

a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł (wydatki na zakup usług remontowych oraz na wydatki pozostałe),

b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł i przeznaczenie ich na wydatki związane z realizowanym projektem polegającym na montażu instalacji solarnych na terenie Gminy Korycin (wydatki dotyczące promocji projektu);

6. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez:

c) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł (rezygnacja z wydatków na instalację monitoringu w parku plebańskim,

d) zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł i przeznaczenie ich na wydatki związane z przygotowaniem inwestycji polegającej na rewitalizacji zabytkowego wiatraka;

III. Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r. Zmiany polegają na:

a) zmniejszeniu limitu dotyczącego modernizacji rolniczej drogi dojazdowej położonej w obrębie gruntów wsi Szumowo o kwotę 587,00 zł;

b) utworzeniu nowego limitu na wydatki majątkowe dotyczące kosztów promocji projektu polegającego na montażu instalacji solarnych na terenie Gminy Korycin w kwocie 15 000,00 zł;

c) zmniejszeniu (likwidacji) limitu na wydatki inwestycyjne związane z budową sieci monitoringu na terenie parku plebańskiego w kwocie 40 000,00 zł;

d) utworzeniu nowego limitu na wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem inwestycji polegającej na rewitalizacji zabytkowego wiatraka w kwocie 1 000,00 zł;

IV. Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 4 - Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin. Zmiany polegają na wprowadzeniu do wykazu dwóch nowych dotacji planowanych do udzielenia dla:

a) Powiatu Sokólskiego - w kwocie 1 187 007,66 zł - z przeznaczeniem na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych;

b) Gminy Janów - w kwocie 2 816,00 zł - z przeznaczeniem na realizację dowożenia ucznia niepełnosprawnego do szkoły położonej poza terenem gminy.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe