Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 360/14 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 31 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z póź zmn) oraz § 12 pkt.2 Uchwały Nr XXXVII/241/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2014 r. z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) Zwiększyć dochody o kwotę 7 342,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) Zwiększyć wydatki o kwotę 31 375,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;

2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 24 033,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 19 327 420,00 w tym:

a) bieżace - 18 004 146,00 zł,

b) majątkowe - 1 323 274,00 zł.

Plan wydatków ogółem 19 922 628,00 w tym:

a) bieżące - 16 362 171,00 zł,

b) majątkowe - 3 560 457,00 zł.

§ 4.

Objaśnienia dokonanych zmian w budzecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 360/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 października 2014 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 7 342,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

247 009,00

7 342,00

254 351,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

247 009,00

7 342,00

254 351,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

11 009,00

7 342,00

18 351,00

Razem:

16 342 764,00

7 342,00

16 350 106,00

Ogółem

19 320 078,00

7 342,00

19 327 420,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 360/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 października 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 31 375,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 24 033,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 724 976,00

0,00

2 724 976,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 346 285,00

679,00

2 346 964,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

31 200,00

3 500,00

34 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

73 692,00

- 2 821,00

70 871,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

114 523,00

- 4 600,00

109 923,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500,00

- 2 000,00

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 055,00

- 2 600,00

9 455,00

75095

Pozostała działalność

107 181,00

3 921,00

111 102,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

17 119,00

- 3 079,00

14 040,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

7 000,00

9 000,00

852

Pomoc społeczna

2 130 100,00

0,00

2 130 100,00

85202

Domy pomocy społecznej

110 934,00

- 900,00

110 034,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

110 934,00

- 900,00

110 034,00

85204

Rodziny zastępcze

0,00

900,00

900,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

0,00

900,00

900,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

464 205,00

7 342,00

471 547,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

307 009,00

7 342,00

314 351,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

11 009,00

7 342,00

18 351,00

Razem:

16 430 213,00

7 342,00

16 437 555,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

56 581,00

0,00

56 581,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

43 636,00

0,00

43 636,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

30 397,00

- 2 222,00

28 175,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

647,00

647,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

92,00

92,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4 661,00

4 661,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 239,00

- 10 411,00

2 828,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

3 333,00

3 333,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

3 900,00

3 900,00

Razem:

2 975 314,00

0,00

2 975 314,00

Ogółem

19 915 286,00

-24 033,00
31 375,00

19 222 628,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 360/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 października 2014 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian

1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 7 342,00 zł dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

2) Zwiększenie planowanych wydatków na prowizję za opłatę miejscową w związku ze zwiększeniem wpłat i kwoty prowizji.

3) Zmniejszenie planowanych wydatków na zakupach w administracji z uwagi na oszczędne gospodarowanie.

4) Zmniejszenie planowanych wydatków na promocji o kwotę 4 600,00 zł z uwagi na mniejsze niż zaplanowane wydatki.

5) Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3 921,00 zł na zakupy.

6) Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 900,00 zł z usług w zakresie Domu Pomocy Społecznej z uwagi na niższe koszty pobytu, zaś zwiększenie o tę kwotę odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej z terenu naszej gminy.

7) Zmniejszenia i zwiększenia dotyczą wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe