Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 4 Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku

z dnia 19 listopada 2014r.

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 1) ) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112 z późn. zm. 2) ) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym organy podatkowe lub celne z woj. podlaskiego umorzyły zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 września 2014 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Dyrektor Izby Skarbowej
z upoważnienia


Wicedyrektor Bożena Karpio

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548, z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 196, poz. 1301.


Załącznik do Obwieszczenia Nr 4
Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku
z dnia 19 listopada 2014 r.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM ORGANY PODATKOWE LUB CELNE Z WOJ. PODLASKIEGO UMORZYŁY ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000 ZŁ W OKRESIE OD 1.01.2014 R. DO 30.09.2014 R.

L.p.

Nazwisko i imię lub nazwa (firma)

Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość)

Wysokość umorzonych kwot

w tym

Przyczyny umorzenia 1)

Powód umorzenia 2)

zaległości podatkowe

odsetki za zwłokę

opłaty prolongacyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Chmielewski Robert

Jaświły

7.417,00

7.417,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2

Chojnowska Anna

Mońki

12.145,00

12.128,00

17,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

3

Dąbrowski Waldemar

Łomża

6.786,00

6.786,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

4

Grądzki Stanisław

Poryte

14.280,00

14.280,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

5

Gruszfeld Wiesława

Łomża

5.433,00

5.420,00

13,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

6

Zakładowy Klub Sportowy "Instal" w upadłości likwidacyjnej

Białystok

31.884,04

21.333,04

10.551,00

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

7

Kosińska Ewa

Zaścianki

5.540,90

4.209,90

1.331,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

8

Kulesza Stanisław

Dębniki

7.640,00

7.640,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

2

9

Waśniewski Krzysztof

Kaletnik

5.652,00

5.652,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

10

Wolińska Joanna

Warszawa

9.942,00

9.899,00

43,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

11

Zakrzewska Janina

Nurzec-Stacja

39.238,60

39.238,60

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

12

Zarzeccy Jan i Ewa

Siemiatycze

10.110,00

10.017,00

93,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

13

Zinkiewicz Krzysztof

Bielsk Podlaski

13.571,00

13.571,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

1) Merytoryczna podstawa wydania decyzji o umorzeniu.

2) Powód umorzenia: 1) uzasadniony ważny interes podatnika; 2) uzasadniony ważny interes publiczny; 3) ważny interes podatnika i interes publiczny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe