Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX.199.2014 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) uchwala się co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. 2014 poz. 935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 56,00 zł za 1 dt.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX.160.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r., poz. 4457).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO


Bogusław Brzostowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe