Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIV/748/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 20 października 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.723.193.433 zł, w tym dochody bieżące - 1.262.684.417 zł i dochody majątkowe - 460.509.016 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.290.369.731 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 432.823.702 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.560.903.996 zł, w tym wydatki bieżące - 1.226.429.580 zł i wydatki majątkowe - 334.474.416 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.061.861.009 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 499.042.987 zł.

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 230.816.975 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się;

1) nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 162.289.437 zł, z przeznaczeniem na:

a) planowaną spłatę kredytów i wykup obligacji w 2014 r. - w wysokości 41.839.739 zł,

b) wkład własny do projektów unijnych związanych z finansowaniem inwestycji miejskich i wydatki inwestycyjne w latach następnych - w wysokości 120.449.698 zł.

2) przychody budżetu w wysokości 25.206.182 zł, rozchody w wysokości 67.045.921 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 22.803.737 zł, koszty - 22.623.237 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 29.594.788 zł, wydatki - 29.594.788 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 41.515.760 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 20.439.259 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.286.000 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 4.790.501 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 76.854.229 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 27.464.029 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 49.390.200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr LIII/615/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 474, 1089, 1868, 1970, 2412 i 2645) wprowadza się następującą zmianę:

- w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 85.610.187 zł".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/748/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/748/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2014 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/748/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 ujęte w planie wydatków budżetowych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/748/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIV/748/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIV/748/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 października 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIV/748/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 października 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2014


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIV/748/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 października 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe