Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/40/14 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

z dnia 20 października 2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz.U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r. poz. 379) Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 604.000zł,

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 604.000zł,

§ 3. Objaśnienia zmian w planie finansowym stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 200.000zł;

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Biebrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000zł,

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku.

§ 6. Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody 1.105.340zł:

a) bieżące 501.375zł,

b) majątkowe 603.965zł;

2) wydatki 1.105.340zł:

a) bieżące 355.840zł,

b) majątkowe 749.500zł;

3) przychody 0 zł;

4) rozchody0 zł;

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza


mgr inż. Jerzy Demiańczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/40/14
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 20 października 2014 r.

Plan dochodów Związku Komunalnego Biebrza na 2014 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

501 340,00

604 000,00

1 105 340,00

90002

Gospodarka odpadami

501 340,00

604 000,00

1 105 340,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

501 340,00

35,00

501 375,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

603 965,00

603 965,00

Razem:

501 340,00

604 000,00

1 105 340,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/40/14
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 20 października 2014 r.

Plan wydatków Związku Komunalnego Biebrza na 2014 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

498 340,00

604 000,00

1 102 340,00

90002

Gospodarka odpadami

498 340,00

604 000,00

1 102 340,00

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

115 500,00

604 000,00

719 500,00

Razem:

501 340,00

604 000,00

1 105 340,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/40/14
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 20 października 2014 r.

Objaśnienia zmian planu finansowego na 2014 rok

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 604.000 dotyczy:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych pochodzących z Unii Europejskiej w związku z otrzymaniem refundacji z tytułu realizacji projektu "Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Biebrza" - kwota 603.965zł,

- zwiększenia dochodów bieżących pochodzących z zaległych składek członkowskich - kwota 35zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 604.000zł dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego do spółki BIOM Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów z przeznaczeniem tych środków na realizację zadania "Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap II".

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się plan dochodów do kwoty 1.105.340zł, plan wydatków do kwoty 1.105.340zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe