| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/40/14 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

z dnia 20 października 2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz.U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r. poz. 379) Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 604.000zł,

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 604.000zł,

§ 3. Objaśnienia zmian w planie finansowym stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 200.000zł;

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Biebrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000zł,

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku.

§ 6. Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody 1.105.340zł:

a) bieżące 501.375zł,

b) majątkowe 603.965zł;

2) wydatki 1.105.340zł:

a) bieżące 355.840zł,

b) majątkowe 749.500zł;

3) przychody 0 zł;

4) rozchody0 zł;

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza


mgr inż. Jerzy Demiańczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/40/14
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 20 października 2014 r.

Plan dochodów Związku Komunalnego Biebrza na 2014 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

501 340,00

604 000,00

1 105 340,00

90002

Gospodarka odpadami

501 340,00

604 000,00

1 105 340,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

501 340,00

35,00

501 375,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

603 965,00

603 965,00

Razem:

501 340,00

604 000,00

1 105 340,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/40/14
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 20 października 2014 r.

Plan wydatków Związku Komunalnego Biebrza na 2014 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

498 340,00

604 000,00

1 102 340,00

90002

Gospodarka odpadami

498 340,00

604 000,00

1 102 340,00

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

115 500,00

604 000,00

719 500,00

Razem:

501 340,00

604 000,00

1 105 340,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/40/14
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 20 października 2014 r.

Objaśnienia zmian planu finansowego na 2014 rok

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 604.000 dotyczy:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych pochodzących z Unii Europejskiej w związku z otrzymaniem refundacji z tytułu realizacji projektu "Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Biebrza" - kwota 603.965zł,

- zwiększenia dochodów bieżących pochodzących z zaległych składek członkowskich - kwota 35zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 604.000zł dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego do spółki BIOM Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów z przeznaczeniem tych środków na realizację zadania "Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap II".

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się plan dochodów do kwoty 1.105.340zł, plan wydatków do kwoty 1.105.340zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »