Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 34/116/14 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 54.934,00 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 54.934,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 57.815.430,70 zł.,

a) plan dochodów bieżących 51.282.008,95 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 6.533.421,75 zł.,

2) plan wydatków ogółem 58.406.196,70 zł.,

a) plan wydatków bieżących 50.317.411,95 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 8.088.784,75 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 590.766,00 będą wolne środki w kwocie 590.766,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik do Uchwały Nr 34/116/14
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 października 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

30.000,00

0,00

30.000,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

30.000,00

0,00

30.000,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

40.788,00

40.788,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

40.788,00

40.788,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

750

Administracja publiczna

przed zmianą

6.079.017,00

5.933.017,00

146.000,00

zmniejszenie

-300,00

-300,00

0,00

zwiększenie

300,00

300,00

0,00

po zmianach

6.079.017,00

5.933.017,00

146.000,00

75020

Starostwa powiatowe

przed zmianą

5.311.381,00

5.299.381,00

12.000,00

zmniejszenie

-300,00

-300,00

0,00

zwiększenie

300,00

300,00

0,00

po zmianach

5.311.381,00

5.299.381,00

12.000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

przed zmianą

9.700,00

9.700,00

0,00

zmniejszenie

-300,00

-300,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

9.400,00

9.400,00

0,00

4580

Pozostałe odsetki

przed zmianą

700,00

700,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

300,00

300,00

0,00

po zmianach

1.000,00

1.000,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

47.183.756,75

39.124.972,00

8.058.784,75

zmniejszenie

-300,00

-300,00

0,00

zwiększenie

300,00

300,00

0,00

po zmianach

47.183.756,75

39.124.972,00

8.058.784,75

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą

3.273.800,00

3.273.800,00

0,00

zmniejszenie

-54.634,00

-54.634,00

0,00

zwiększenie

54.634,00

54.634,00

0,00

po zmianach

3.273.800,00

3.273.800,00

0,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

przed zmianą

3.273.000,00

3.273.000,00

0,00

zmniejszenie

-54.634,00

-54.634,00

0,00

zwiększenie

54.634,00

54.634,00

0,00

po zmianach

3.273.000,00

3.273.000,00

0,00

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

przed zmianą

111.500,00

111.500,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

500,00

500,00

0,00

po zmianach

112.000,00

112.000,00

0,00

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

przed zmianą

437.513,00

437.513,00

0,00

zmniejszenie

-54.634,00

-54.634,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

382.879,00

382.879,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

84.349,00

84.349,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

31.634,00

31.634,00

0,00

po zmianach

115.983,00

115.983,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

przed zmianą

13.381,00

13.381,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4.200,00

4.200,00

0,00

po zmianach

17.581,00

17.581,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

58.890,00

58.890,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

18.000,00

18.000,00

0,00

po zmianach

76.890,00

76.890,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

przed zmianą

3.000,00

3.000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

300,00

300,00

0,00

po zmianach

3.300,00

3.300,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

11.151.651,95

11.151.651,95

0,00

zmniejszenie

-54.634,00

-54.634,00

0,00

zwiększenie

54.634,00

54.634,00

0,00

po zmianach

11.151.651,95

11.151.651,95

0,00

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

58.406.196,70

50.317.411,95

8.088.784,75

zmniejszenie

-54.934,00

-54.934,00

0,00

zwiększenie

54.934,00

54.934,00

0,00

po zmianach

58.406.196,70

50.317.411,95

8.088.784,75

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe