Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 198.2014 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 31 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie § 13 Uchwały Nr 29.172.2013 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje: § .1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1. § .2 Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 7 862 090 zł.

a) dochody bieżące - 5 149 257 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 794 952 zł

b) dochody majątkowe - 2 712 833

2. Wydatki budżetowe ogółem: 8 539 697 zł.

a) wydatki bieżące - 5 119 755 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 794 952 zł

b) wydatki majątkowe - 3 419 942

3. Dochody w wysokości 88 000 pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie 765 607 zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 734 873 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 30 734 zł. § .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy


Leon Małaszewski


Załącznik do Zarządzenia Nr 198.2014
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe