Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/175/14 Rady Gminy Janów

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ,645 i 1318) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy :

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 772 714 zł , w tym:

1) na zadania bieżące - 750 821 zł,

2) na zadania majątkowe - 21 893 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 973 008 , w tym :

1) na zadania bieżące -861 801 zł,

2) na zadania majątkowe - 111 207 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 294 , w tym:

1) na zadania bieżące- 89 603 zł,

2) na zadania majątkowe - 110 691 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2014 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2014 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2014 rok dotyczący dotacji udzielanych w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy - 13 780 697 zł tego:

- bieżące w wysokości - 13 315 604

- majątkowe w wysokości - 465 093 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - 14 158 564 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 12 300 910zł

- majątkowe w wysokości - 1857 654 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 377 867 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2014 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/175/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 października 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/175/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 października 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/175/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 października 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/175/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 października 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

600

60014

Powiat Sokólski

1 513 974

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie

206 339

921

92116

Biblioteka w Janowie

93 661

Razem

300 000

1 513 974

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Razem

300 000

0

1 513 974

Kwota dotacji


podmiotowej


przedmiotowej


celowej

WYJAŚNIENIE

1. Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i Biblioteki - na bieżącą działalność - 300 000 zł.

2. Dotacja dla Powiatu Sokólskiego na inwestycje:

- Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1307B,1313B,1316B Korycin-Rudka-Milewszczyzna-Aulakowszczyzna-Przystawka-Janów-Długi Ług-Ostra Góra-Łosiniec (inwestycja realizowana przez gminę Korycin)- 1 300 000

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Suchodolina-Sadowo-Nowinka-Romanówka-Holiki-Majewo-

Trzcianka-do drogi wojewódzkiej nr 671- 213 974 zł


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/175/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 października 2014 r.

OBJAŚNIENIA

Wprowadzono do budżetu na pdst. pisma z KBW DSW-790-12/14 dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2. Na podstawie pisma z PUW FB-II.3111.449.2014.MA wprowadzono do budżetu środki na "Wyprawkę szkolną"

3. Na podstawie pisma z PUW FB-II.3111.418.2014.MA zwiększono dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych

4. Na podstwie pisma z PUW - FB.II.3111.439.2014.MA zwiększono dotację na wypłatę dodatków energetycznych

5. Na podstawie pisma z PUW - FB.II.3111.459.2014.IS - zwiększono dotację na wypłatę zasiłków okresowych.

6. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego - FB.II.3111.401.2014.IS - zwiększono dotację na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej

7. Na podstawie pisma z PUW FB.II.3111.486.2014.MA - zwiększono dotację na stypendia socjalne

8. Na podstawie pisma z PUW -FB.II.3111.443.2014.MA - zwiększono dotację na program rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

9. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego - FB.II.3111.458.2014.IS - zwiększono dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

10. Na podstawie pisma z PUW - FB.II.3111.454.2014.MA - zwiększono dotację na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom dzieci niepełnosprawych

11. Na podstawie pisma z PUW - FBII.3111.461.2014.MA - zwiększono dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

12. Na podstawie pisma z PUW - FB.II.3111.455.2014.MA - zwiększono dotację na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

13. Na podstawie pisma z PUW - FB.II.3111.453.2014.MA - zwiększono dotację na wypłatę zasiłków opiekuńczych

14. Na podstawie pisma z PUW - FB.II.3111.460.2014.IS - zwiekszono dotację na wypłatę zasiłków stałych.

15. Na wniosek kierownika GOPS - dokonano pzresunięć między paragrafami w dziale Pomoc Społeczna

16. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2014- zwiększono subwencję oświatową, którą po stronie planu wydatków przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli.

17. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkól Samorzadowych , dokonano przesunięć między paragrafami w dziale Oświata

18. Zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych , podatków zniesionych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za ścieki.

19. Wprowadzono do budżetu dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania majątkowego pn. " Budowa placu zabaw dla dzieci w parku wiejskim w Janowie wraz z instalacją monitoringu"

20. Wykreślono z budżetu dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa ", zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy. Środki finansowe związane z realizacją tego projektu zostały umieszczone w załączniku inwestycyjnym.

21 Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych

22. Zwiększono wydatki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych

23. Zwiększono wydatki na usługi zdrowotne w OSP

24. Zwiększono wydatki na zakup paliwa do autobusów szkolnych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe