Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Janów; Wójta Gminy Korycin

z dnia 31 października 2014r.

w sprawie przekazania Gminie Janów do realizacji zadania transportu ucznia niepełnosprawnego i udzielenia dotacji na ten cel

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 46-48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/174/14 Rady Gminy Janów z dnia 18 września 2014r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Janów do realizacji zadania transportu ucznia niepełnosprawnego i Uchwały Nr XXXII/199/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 października 2014r. w sprawie przekazania Gminie Janów do realizacji zadania transportu ucznia niepełnosprawnego i udzielenia dotacji na ten cel, zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie przez Gminę Janów zadania w zakresie dowożenia jednego ucznia niepełnosprawnego z miejscowości Łosiniec, położonej na terenie gminy Korycin i sprawowanie opieki nad nim w czasie przewozu do Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce, ul. Szkolna 2.
2. Uczeń, objęty porozumieniem zostanie wskazany odrębnym pismem przez Wójta Gminy Korycin.

3. Dowożenie realizowane jest w dniach, w których odbywają się zajęcia w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce, ul. Szkolna 2, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

4. Uczeń będzie wsiadał i wysiadał w miejscowości Łosiniec.

5. Dowożenie nie będzie realizowane w dniach wolnych od nauki obowiązujących w szkołach, do których uczęszczają uczniowie dowożeni z terenu gminy Janów oraz w przypadkach, gdy droga na trasie dowozu, będzie nieprzejezdna np. z powodu jej nieodśnieżenia.

§ 2. 1. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Korycin przekaże Gminie Janów w 2014 roku dotację celową w kwocie 2 816,00zł (słownie: dwa tysiące osiemset szesnaście złotych).

2. Dotacja będzie przekazywana w ratach miesięcznych w wysokości 704,00 zł (słownie: siedemset cztery złote), przelewem na rachunek bankowy Gminy Janów Nr 47 8093 0000 0028 3982 2000 0120 do końca każdego miesiąca. Płatność za miesiąc wrzesień i październik zostanie przekazana wraz z dotacją za miesiąc listopad 2014r.

3. Dotacja ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni, w których nie odbyło się dowożenie..

§ 3. 1. Rozliczenie dotacji celowej nastąpi do dnia 15 stycznia 2015 roku .

2. Środki określone w § 2 niewykorzystane, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem zostaną zwrócone Gminie Korycin na zasadach określonych w art. 250-252 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o systemie oświaty, Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Porozumienie zostało zawarte w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

GMINA JANÓW GMINA KORYCIN
WÓJT WÓJT
Zbigniew Dziedzicki Mirosław Lech

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe