Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/271/14 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594[1])) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1381[2]))

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. poz. 935) przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 r. z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 54,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe