Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 322/XXXIX/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na:

1. zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 4.784 zł,

2. zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 202.263 zł,

3. zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 22.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

1. zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 4.784 zł,

2. zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 202.263 zł,

3. zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 22.820 zł,

4. przeniesieniu między działami i rozdziałami kwoty 227.927 zł, które skutkuje zwiększeniem planu wydatków bieżących i zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 162.499 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. W załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2014 roku" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:14.660.739 zł w tym: dochody bieżące 12.726.146 zł dochody majątkowe 1.934.593 zł

- plan wydatków ogółem wynosi16.908.889 zł w tym: wydatki bieżące 12.056.993 zł wydatki majątkowe 4.851.896 zł

- deficyt budżetowy ogółem wynosi2.248.150 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 322/XXXIX/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 322/XXXIX/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 322/XXXIX/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 października 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

w zł.

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne j.s.t.

Nadwyżka
budżetowa
z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6057
6059

Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym

513.411

513.411

200.356

313.055

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2

600

60016

6050

Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji oraz przebudową następujących dróg gminnych:
- droga relacji Dąbrowa-Dzięciel - Wiśniówek, dł. ok. 820mb,
- droga w m. Dąbrowa-Dzięciel, dł. ok. 80mb,
- droga relacji Tybory-Kamianka - Tybory-Jeziernia, dł. ok. 100mb,
- drogi w m. Tybory-Trzcianka o dł. ok. 1200mb,
- droga w m. Faszcze, dł. ok. 100mb,
- droga relacji Miodusy Wielkie - Święck-Nowiny-Miodusy-Stasiowięta, dł ok. 350mb.,
- droga w m. Wiśniówek, dł. ok. 720mb,
- droga w m. Tybory-Misztale, dł. ok. 120mb,
- droga w m. Wróble, dł. ok. 130mb,
- droga dojazdowa do pól z miejscowości Trzeciny w kierunku Dąbrowy Wielkiej

858.000

858.000

833.000

25.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 13.180 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

3

600

60016

6050

Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej w Brzóskach-Falkach

18.000

18.000

18.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 8.338 zł z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

4

600

60016

6050

Zakup 8 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Brok, Tybory-Wólka, Miodusy-Stok, Wólka Duża, Tybory-Kamianka, 2x Brzóski Stare, Osipy-Kolonia

77.400

77.400

77.400

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 11.814 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

5

600

60016

6050

Przebudowa, remont i integracja dróg gminnych Nr 107946B Brzóski Brzezińskie - Mystki-Rzym i Nr 107957B Brzóski Tatary - Jabłonka-Świerczewo z drogami wyższej kategorii (powiatową i krajową) na łącznej długości 2.968 km

1.189.427

1.189.427

334.075

285.117
(pomoc fiansowa Satarostwo Wys. Maz.)
570.235
(dotacja z NFPDL)

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

6

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

26.979

26.979

4.047

22.932

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

7

754

75412

6060

Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Miodusach Wielkich

54.000

54.000

54.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

8

754

75412

6060

Zakup torby medycznej, agregatu oddymiającego, zestawu do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i aparatu ODO dla jednostek OSP Dąbrowa-Dzięciel i Tybory-Misztale

20.000

20.000

20.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

9

801

80110

6060

Zakup urządzenia fitness na potrzeby gimnazjum w Jabłonce Kościelnej

7.530

7.530

7.530

Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej

10

853

85395

6057
6059

Zakup wyposażenia i montaż placów zabaw przy szkołach w Jabłonce Kościelnej, Święcku Wielkim i Gołaszach Puszczy oraz wykonanie nawierzchni placu zabaw w Jabłonce Kościelnej

125.599

125.599

18.840 (dot. z budż kraj)

106.759

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

11

853

85395

6067
6069

Doposażenie kuchni w oddziale przedszkolnym w Jabłonce Kościelnej

8.000

8.000

1.200(dot. z budż. kraj)

6.800

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

12

853

85395

6067
6069

Zakup 2 zestawów interaktywnych(laptop, tablice i rzutnik) dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jabłonce Kościelnej

20.000

20.000

10.000

534 (dot. z budż kraj)

9.466

Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej

13

853

85395

6067
6069

Zakup sprzętu ICT w oddziałach przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim

35.766

35.766

5.365(dot. z budż. kraj)

30.401

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

14

853

85395

6067
6069

Zakup tablic interaktywnych w oddziałach przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim

17.897

17.897

2.685(dot. z budż. kraj)

15.212

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

15

900

90001

6050

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Brzóski-Tatary, Buczyno-Mikosy, Jabłonka-Świerczewo, Michałki, Miodusy-Stasiowięta, Tybory-Kamianka, Trzeciny i Tybory-Trzcianka

115.055

115.055

115.055

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 48.089 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

16

900

90015

6050

Montaż lamp oświetleniowych w m.:
1) Świeck-Nowiny - 3 szt. led
2) Osipy Nowe - 3 szt. led
3) Osipy-Zakrzewizna - 2 szt. led
4) Wiśniówek-Kolonia - 2 szt.led
5) Wróble
6) Zawrocie- Nowiny
7) Brzóski-Falki
8) Michałki
9) Miodusy-Wielkie
10) Tybory-Misztale
11) Dąbrowa-Dzięciel
12) Święck Wielki

173.454

173.454

173.454

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 24.209 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

17

921

92109

6050

Ułożenie placu z kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Miodusach Wielkich

40.124

40.124

40.124

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

18

921

92109

6050

Ułożenie placu z kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Brykach

29.510

29.510

29.510

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 9.459 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

19

921

92109

6050

Montaż klimatyzatorów chłodząco-grzewczych w budynku świetlicy wiejskiej w Mystkach-Rzymie

20.000

20.000

20.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 8.921 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

20

921

92109

6060

Zakup klimatyzatorów chłodząco-grzewczych do
świetlicy wiejskiej w Tyborach-Jezierni

8.247

8.247

8.247

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

21

926

92601

6050

Ogrodzenie boiska sportowego w Sokołach-Jaźwinach i urządzenie boiska przy byłej SP w Dąbrowie-Dzięcieli

19.393

19.393

19.393

Urząd Gminy Wysokie z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

Ogółem

3.377.792

3.377.792

1.964.191

908.976

504.625

x

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 322/XXXIX/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 października 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku

w zł

Lp.

Nazwa i cel programu, projektu lub zadania

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Nazwa funduszu

Nazwa jednostki realizującej zadanie

Rok budżetowy 2014

z tego źródła finansowania

Wydatki własne j.s.t.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Projekt pn. "Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym" - Etap I

513.411

513.411

200.356

313.055

PROW 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2.

Projekt pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"

26.979

26.979

4.047

22.932

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

3.

Projekt pn. "Kolorowe przedszkola w Gminie Wysokie Mazowieckie"

375.871

375.871

-

56.380 (dotacja celowa z budżetu krajowego)

319.491

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

4.

Projekt pn. "URWIS - Umiem, Rozumiem, Wiem i Stosuję"

310.592

310.592

36.400

14.641 (dotacja z budżetu krajoweg)

259.551

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej

OGÓŁEM:

1.226.853

1.226.853

240.803

71.021

915.029


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 322/XXXIX/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 października 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2014

w zł.

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa jednostki

Rodzaj dotacji

Kwota
w zł.

Rodzaj realizowanego zadania

1.

600

60014

6300

Powiat Wysokomazowiecki
w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

1.362.104

Wydatek majątkowy
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna ) - Brzóski Brzezińskie - Brzóski-Tatary - Jabłoń-Kikolskie na odcinku :gr. Miasta - Brzóski-Brzezińskie - Brzóski Markowizna o długości 2.351,5 km w lok 0+888,50 - 3+240,00

2.

600

60014

6300

Powiat Wysokomazowiecki
w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

112.000

Wydatek majątkowy
Przebudowa mostu przez rzekę Rokietnicę w miejscowości Wnory-Wypychy wraz z dojazdami na odcinku: Gołasze-Puszcza - dr. powiatowa 2053B o dł. 0,796 km, w lok.: 4+970 - 5+766 oraz odnowa oznakowania poziomego w lok.: 1+103 - 4 +970

Ogółem

1.474.104

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 322/XXXIX/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 października 2014 r.

Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 3 października 2014 r. zmniejszył o kwotę 61.915,44 zł dotację celową na przebudowę dróg gminnych Nr 107946B Brzóski Brzezińskie - Mystki-Rzym i Nr 107957B Brzóski-Tatary - Jabłonka-Świerczewo z drogami wyższej kategorii. Ww. zmianę należy wprowadzić do budżetu po stronie dochodów i wydatków. Należy również zmniejszyć planowaną pomoc finansową na ten cel pochodzącą od Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 30.958 zł.

2. W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa" należy zmniejszyć planowane na ten cel wydatki do kwoty 26.979 zł. Z powodu spodziewanej refundacji z UE dopiero w przyszłym roku całość wydatków pokrywa się ze środków własnych przeznaczając dodatkowo z budżetu gminy kwotę 6.831 zł.

3. Dokonując przeniesień w planie wydatków należy zapewnić brakujące środki na następujących zadaniach:

- dowożenie uczniów do szkół - 66.000 zł,

- opłata za dzieci zamieszkałe na terenie gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Wysokie Mazowieckie - 110.000 zł,

- usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości w Dziale Gospodarka nieruchomościami - 8.295 zł,

- remonty świetlic - 5.000 zł,

- zakupy materiałów proocyjnych - 1.679 zł,

- zakup uług w dziale Pozostała działalność - 200

Brakujące na te cele środki pozyskuje się poprzez zmniejszenie planu przeznaczonego na zakup tomografu dla szpitala w Wysokiem Mazowieckiem (136.795 zł), rozbudowę budynku UG (30.000 zł), plany zagospodarowania przestrzennego (21.000 zł.) i pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Maz. (3.379 zł).

Ponadto, w ramach przesunięć w planie wydatków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zapewnia się brakujace środki finansowe na:

- zakupy usług dotyczących promocji gminy - 1.500 zł,

- organizację spotkań integracyjnych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 300 zł,

- zakupy matariałów i wyposażenia w rozdziale Rady gmin - 1.000 zł,

oraz dokonuje się przesunięcia kwoty 2.002 zł między paragrafami w ramach środków przeznaczonych na obsługę zwrotu akcyzy.

4. Należy zwiększyć plan dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn o kwotę 22.820 zł i uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć na montaż dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego.

5. W drodze przesunięć w planie wydatków GOPS uzupełnia się brakujące środki na składki na fundusz pracy (400 zł) i zakup materiałów (400 zł).

6. W drodze przesunięć w planie wydatków budżetowych szkół zapewnia się środki na opłacenie umowy zlecenia w Oddziale Przedszkolnym w Jabłonce Kościelnej (2.700 zł), zakup materiałów remontowych (1.000 zł) oraz opłacenie umowy zlecenia w SP Jabłonce Kościelnej (1.000 zł).

7. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy aktualizuje się załączniki "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku", "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku" oraz "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2014 roku".

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe