Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4346/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XXVIII.183.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX.126.2012 określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr XXVIII.183.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.126.2012 określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

p o s t a n a w i a :

- uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisem zawartym w załączniku do uchwały, w zakresie następującego oświadczenia: "Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3- oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą", który to zapis pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) i w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części załącznika do uchwały Nr XXVIII.183.2014 w zakresie wskazanego wyżej oświadczenia;

- uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisem zawartym w załączniku do uchwały, w zakresie następującego oświadczenia:"Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Szudziałowo danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego", który to zapis pozostaje w sprzeczności z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części załącznika do uchwały Nr XXVIII.183.2014 w zakresie wskazanego wyżej oświadczenia;

- stwierdzić, iż z Deklaracji stanowiącej załącznik do uchwały nie wynika, aby dopuszczono możliwość składania deklaracji zgodnie z dyspozycją art. 6n ust.1 pkt. 2 w zw. z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), tj. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, co uznaje za nieistotne naruszenie prawa i wzywa do usunięcia wskazanego naruszenia we własnym zakresie.


Uzasadnienie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pismem z dnia 13 października 2014 r. nr RIO.II-0004-55/14 poinformowała Radę Gminy Szudziałowo o tym, iż w dniu 28 października 2014 r. odbędzie się posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, którego przedmiotem będzie badanie legalności uchwały Nr XXVIII.183.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.126.2012 określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W piśmie wskazano, iż w powyższej uchwale występują zapisy o charakterze istotnego i nieistotnego naruszenia prawa. Na posiedzenie Kolegium przedstawiciele Gminy Szudziałowo nie stawili się. Kolegium zważyło, co następuje: W załączniku do uchwały określającym wzór deklaracji, w części L, zawarto zapis: "Pouczona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego- kto składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3- oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą", który nie znajduje uzasadnienia prawnego i pozostaje w sprzeczności z przywołanym przepisem. Zgodnie z nim warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 2 i § 6 kk). Upoważnienie do uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia musi wynikać z ustawy, co wielokrotnie podkreślane było także w orzecznictwie (np. wyrok SN z dnia 18 maja 2009 r., IV KK 459/08; wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 października 2012 r., I SA/Ke 506/12), a wprowadzenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej w akcie prawa miejscowego narusza tę zasadę. W związku z powyższym stwierdzono nieważność tej części uchwały. Kolejny zapis zawarty w części Wzoru deklaracji: "Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Szudziałowo danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego" jest zapisem zbędnym. Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym przysługuje Gminie bezpośrednio na podstawie art. 23 przywołanej ustawy i zgoda składającego deklarację (lub jej brak) nie ma wpływu na dalsze postępowanie w sprawie. W związku z powyższym stwierdzono nieważność tej części uchwały. Dodatkowo Kolegium uznało, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 6n ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.), polegającym na nieokreśleniu warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wzywa się Radę Gminy do podjęcia regulacji prawnej w tym zakresie. Mając na uwadze przedstawione względy, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO)
w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe