Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) i art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. ( M.P. z 2014 r., poz. 935 ) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 z kwoty 61,37 zł za 1dt do kwoty 40 zł za 1 dt.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/343/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Joanna Januszewska


[1]] Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]] Zm. z 2014 r. poz. 40.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe