| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Choroszcz; Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Choroszcz

zawarte w dniu 7 listopada 2014 r. w Białymstoku pomiędzy Powiatem Białostockim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego, w imieniu którego działają:

1. Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego

2. Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego

a Gminą Choroszcz, reprezentowaną przez Burmistrza Choroszczy - Jerzego Ułanowicza.

Na podstawie art. 5 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 roku, poz. 595 t. j.) art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 roku, poz. 594 t. j.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115 t.j.) oraz Uchwały nr XII/101/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia gminom zimowego utrzymania dróg powiatowych strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Burmistrz Choroszczy zobowiązuje się do zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Choroszcz, o łącznej długości 85,24 km, określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część porozumienia - w standardzie wynikającym z potrzeb użytkowników i możliwości jednostki utrzymującej, lecz nie niższym niż piąty.

§ 2. Zarząd Powiatu:

1. powierza Burmistrzowi Choroszczy prowadzenie zadania polegającego na zarządzaniu drogami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, o których mowa w § 1.

2. oświadcza, że drogi określone w § 1 są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

3. warunki finansowania określa odrębna umowa.

§ 3. 1. Zadanie przekazane niniejszym porozumieniem Burmistrz Choroszczy będzie wykonywał za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

2. Burmistrz Choroszczy ponosi pełną odpowiedzialność w aspekcie skutków złego zimowego utrzymania dróg powiatowych określonych w załączniku nr 1.

§ 4. 1. Integralną częścią porozumienia jest załącznik nr 1 zawierający wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem realizowanym przez Burmistrza Choroszczy.

2. Integralną częścią porozumienia jest załącznik nr 2 zawierający zasady odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach publicznych.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas ściśle określony z terminem jego obowiązywania od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 6. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia będą miały zastosowanie ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Gminy Choroszcz i jeden egz. dla Zarządu Powiatu.

Starosta


Wiesław Pusz


Wicestarosta


Jolanta Den

Burmistrz Choroszczy


Jerzy Ułanowicz


Załącznik Nr 1

Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem
na terenie gminy Choroszcz

Nr
drogi

Nazwa drogi / nazwa odcinka drogi na danej gminie

Długość /km/

GMINA CHOROSZCZ

1380B

Złotoria - Siekierki - Tykocin / dr. nr 8- Złotoria- gr. gminy

4,30

1390B

Choroszcz - Dzikie - droga nr 65 / Choroszcz- Dzikie- gr. gminy

2.20

1535B

Białystok- Choroszcz- Kruszewo - Stare Jeżewo

16,00

1536B

droga 1535B - Kruszewo - droga 1535B

2,10

1537B

droga 1535B - Konowały - Izbiszcze

5,01

1538B

Choroszcz- Kościuki

2,26

1539B

Choroszcz- Zaczerlany - Zawady - stacja kolejowa Baciuty / Choroszcz- Zaczerlany- gr. gminy


4,63

1541B

Zaczerlany - Gajowniki-Kolonia

1,00

1542B

droga przez wieś Gajowniki

0,95

1543B

Choroszcz- Czaplino - Niewodnica Kościelna - Topole - Markowszczyzna /
/ Choroszcz- Czaplino- gr. gminy


4,14

1544B

droga 1543B - Czaplino

0,54

1547B

Czaplino - Mińce - Trypucie - Tołcze / Czaplino- Mińce- gr. gminy

3,00

1548B

Barszczewo - Ogrodniki

2,89

1549B

droga 1535B - Oliszki - Klepacze - Horodniany / droga 1535B - Oliszki - Klepacze- Turczyn- gr. gminy


6,42

1550B

Niewodnica Kościelna - Klepacze - Białystok / gr. gminy- Klepacze - Białystok

2,55

1551B

droga 8 - Porosły -Krupniki

2,17

1552B

Choroszcz - Ruszczany - Rogówek - Rogowo - Pańki - droga 1535B

9,15

Razem:

69,31

miasto Choroszcz
1552B ul. Al. Niepodległości
1552B ul. Sienkiewicza
1552B ul. Branickiego
1552B ul. Dominikańska
1552B Rynek 11 Listopada
1539B ul. Zastawie I (dr. do Zaczerlan)
1543B ul. Zastawie II (dr. do Markowszczyzny)
1552B ul. Piaskowa (dr. do Paniek)
2287B ul. Mickiewicza
1535B dr. do Kruszewa
1538B dr. do Kościuk


1,08
0,81
0,37
0,34

2,61
1,84
0,65
2,14
3,51
2,58

Razem:

15,93

ŁĄCZNIE :

85,24


Załącznik Nr 2

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
wg Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM nr 10)

Stan-
dard

Opis stanu utrzymania drogi
dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia
występowania zjawisk

1

2

3

4

I

Jezdnia i pobocza utwardzone
wolne od czynników powodowanych zjawiskami
atmosferycznymi,
z wyjątkiem wody.

Dotyczy jezdni i poboczy
- śnieg luźny - 2 godz.
-błoto pośniegowe - 4 godz.
-śnieg zajeżdżony - nigdy
-zaspy - nigdy

-gołoledź - 2 godz.
-szron - 2 godz.
-sadź - 2 godz.
-śliskość pośnieg. -4 godz.
-lodowica - 4 godz.

II

Jezdnia odśnieżona, a śliskość
zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi.

-śnieg luźny - 4 godz.
-błoto pośniegowe - 6godz.
- śnieg zajeżdżony - występuje
(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

-gołoledź - 3 godz.
-szron - 3 godz.
-sadź - 3 godz.
-śliskość pośnieg. - 4 godz.
-lodowica - 4 godz.

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
-skrzyżowaniach z drogami
twardymi;
-skrzyżowaniach z koleją;
-odcinkach o pochyleniu >4%
-przystankach autobusowych
-innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

-śnieg luźny - 6 godz.
-śnieg zajeżdżony (utrudniający
ruch ) - występuje
-zaspy - 6 godz.

W miejscach wymienionych
w kolumnie 2:
-gołoledź - 5 godz.
-szron - 5 godz.
-sadź - 5 godz.
-śliskość pośnieg. - 6 godz.
-lodowica - 5 godz.

IV

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości
Jezdnia posypana
na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

-śnieg luźny - 8 godz.
-śnieg zajeżdżony - występuje
-języki śnieżne - występują
-zaspy mogą występ.- do 8 godz.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:
-gołoledź - 8 godz.
-śliskość pośnieg. -10 godz.
-lodowica - 8 godz.

V

Jezdnia odśnieżona,
w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

-śnieg luźny może zalegać- 16 godz.
-śnieg zajeżdżony -występuje
-języki śnieżne - występują
-zaspy mogą występować - 24 godz.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:
-gołoledź - 8 godz.
-śliskość pośnieg. - występuje

VI

Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD.

-śnieg luźny - występuje
-śnieg zajeżdżony - występuje
-nabój śnieżny - występuje
-zaspy mogą występować - 48 godz.

W miejscach wyznaczonych :
-wszystkie rodzaje śliskości
po odśnieżaniu - 2 godz.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Melonet

Agencja SEM zajmująca się marketingiem w Internecie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »