| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Tykocin; Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tykocin

1. Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego

2. Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego a Gminą Tykocin, reprezentowaną przez Burmistrza Tykocina - Krzysztofa Chlebowicza.

Na podstawie art. 5 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 roku, poz. 595 t. j.) art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 roku, poz. 594 t. j.), art. 46 ustawy z dnia13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115 t.j.) oraz Uchwały nr XII/101/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia gminom zimowego utrzymania dróg powiatowych strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Burmistrz Tykocina zobowiązuje się do zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tykocin, o łącznej długości 69,24 km, określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część porozumienia - w standardzie wynikającym z potrzeb użytkowników i możliwości jednostki utrzymującej, lecz nie niższym niż piąty.

§ 2. Zarząd Powiatu:

1. powierza Burmistrzowi Tykocina prowadzenie zadania polegającego na zarządzaniu drogami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, o których mowa w § 1.

2. oświadcza, że drogi określone w § 1 są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

3. warunki finansowania określa odrębna umowa.

§ 3. 1. Zadanie przekazane niniejszym porozumieniem Burmistrz Tykocina będzie wykonywał za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

2. Burmistrz Tykocina ponosi pełną odpowiedzialność w aspekcie skutków złego zimowego utrzymania dróg powiatowych określonych w załączniku nr 1

§ 4. 1. Integralną częścią porozumienia jest załącznik nr 1 zawierający wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem realizowanym przez Burmistrza Tykocina.

2. Integralną częścią porozumienia jest załącznik nr 2 zawierający zasady odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach publicznych.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas ściśle określony z terminem jego obowiązywania od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 6. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Gminy Tykocin i jeden egz. dla Zarządu Powiatu.

Starosta


Wiesław Pusz


Wicestarosta


Jolanta Den

Burmistrz Tykocina


Krzysztof Chlebowicz


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ....................
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 7 listopada 2014 r.

Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem
na terenie gminy Tykocin

GMINA TYKOCIN

1371B

Bajki-Zalesie - Białobrzeskie - Tatary / gr. Powiatu- Tatary

3,10

1374B

Tatary - Piaski - Kiślaki - Łazy Małe - Łazy - Słomianka - Zajki / Tatary - Piaski - Kiślaki - Łazy Małe - Łazy - Słomianka - gr. Powiatu

11,60

1375B

Łaziuki - Żuki - Frączki

4,60

1376B

Krosny - droga 1374B

1,05

1377B

Tykocin- Kiermusy - Nieciece - Łopuchowo - Zawady / Tykocin- Kiermusy - Nieciece - Łopuchowo - gr. gminy


7,61

1378B

Sierki - droga 671

2,33

1379B

Stelmachowo - droga 671

0,98

1380B

Złotoria - Siekierki - Tykocin / gr. gminy- Siekierki- Tykocin

6,63

1381B

Tykocin- Sanniki - Rzędziany

6,36

1382B

Sawino - droga 1381B

1,05

1383B

Saniki - Leśniki - droga 8

6,12

1535B

Białystok- Choroszcz- Kruszewo - Stare Jeżewo

3,30

1553B

droga 8 - Radule

2,48

1554B

droga 8 - Pajewo

1,48

1971B

droga 1969B - Targonie Wielkie - Hermany / gr. gminy- Hermany

2,26

Razem:

60,95

miasto Tykocin
1377B ul. Holendry
1380B ul. 11 Listopada
1381B ul. Ogrodowa


3,47
2,87
1,95

Razem:

8,29

ŁĄCZNIE :

69,24


Załącznik Nr 2

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
wg Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM nr 10).

Stan-
dard

Opis stanu utrzymania drogi
dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia
występowania zjawisk

1

2

3

4

I

Jezdnia i pobocza utwardzone
wolne od czynników powodowanych zjawiskami
atmosferycznymi,
z wyjątkiem wody.

Dotyczy jezdni i poboczy
- śnieg luźny - 2 godz.
-błoto pośniegowe - 4 godz.
-śnieg zajeżdżony - nigdy
-zaspy - nigdy

-gołoledź - 2 godz.
-szron - 2 godz.
-sadź - 2 godz.
-śliskość pośnieg. -4 godz.
-lodowica - 4 godz.

II

Jezdnia odśnieżona, a śliskość
zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi.

-śnieg luźny - 4 godz.
-błoto pośniegowe - 6godz.
- śnieg zajeżdżony - występuje
(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

-gołoledź - 3 godz.
-szron - 3 godz.
-sadź - 3 godz.
-śliskość pośnieg. - 4 godz.
-lodowica - 4 godz.

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
-skrzyżowaniach z drogami
twardymi;
-skrzyżowaniach z koleją;
-odcinkach o pochyleniu >4%
-przystankach autobusowych
-innych miejscach ustalo-
nych przez zarząd drogi

-śnieg luźny - 6 godz.
-śnieg zajeżdżony (utrudniający
ruch ) - występuje
-zaspy - 6 godz.

W miejscach wymienionych
w kolumnie 2:
-gołoledź - 5 godz.
-szron - 5 godz.
-sadź - 5 godz.
-śliskość pośnieg. - 6 godz.
-lodowica - 5 godz.

IV

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości
Jezdnia posypana
na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

-śnieg luźny - 8 godz.
-śnieg zajeżdżony - występuje
-języki śnieżne - występują
-zaspy mogą występ.- do 8 godz.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:
-gołoledź - 8 godz.
-śliskość pośnieg. -10 godz.
-lodowica - 8 godz.

V

Jezdnia odśnieżona,
w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

-śnieg luźny może zalegać- 16 godz.
-śnieg zajeżdżony -występuje
-języki śnieżne - występują
-zaspy mogą występować - 24 godz.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:
-gołoledź - 8 godz.
-śliskość pośnieg. - występuje

VI

Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD.

-śnieg luźny - występuje
-śnieg zajeżdżony - występuje
-nabój śnieżny - występuje
-zaspy mogą występować - 48 godz.

W miejscach wyznaczonych :
-wszystkie rodzaje śliskości
po odśnieżaniu - 2 godz.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »