| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 294/2014 Wójta Gminy Sejny

z dnia 25 listopada 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1]) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zmniejsza się dochody o kwotę 99 663,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę108 711,00 zł.;

2) zwiększa się wydatki o kwotę9 048,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem:11 390 040,63 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie11 123 301,63 zł.,

b) majątkowe w kwocie266 739,00 zł.;

2) Plan wydatków ogółem:12 445 245,63 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie10 801 143,63 zł.,

b) majątkowe w kwocie1 644 102,00 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawia załącznik
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 294/2014
Wójta Gminy Sejny
z dnia 25 listopada 2014 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Rodzaj:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

15 700,00

0,00

15 700,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

9 156 231,00

0,00

9 156 231,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 651 903,11

-99 663,00

1 552 240,11

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 606 294,00

-99 251,00

1 507 043,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 606 294,00

-99 251,00

1 507 043,00

85295

Pozostała działalność

33 560,21

-412,00

33 148,21

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

33 560,21

-412,00

33 148,21

Razem:

2 317 772,63

-99 663,00

2 218 109,63

OGÓŁEM:

11 489 703,63

-99 663,00

11 390 040,63

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów

Plan na 2014 rok

1

2

DOCHODY OGÓŁEM

11 390 040,63

1. Dochody bieżące

11 123 301,63

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

101 449,00

2. Dochody majątkowe

266 739,00

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

7 100,00

- dochody ze sprzedaży majątku

144 933,00

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

114 706,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 294/2014
Wójta Gminy Sejny
z dnia 25 listopada 2014 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Rodzaj:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

19 680,00

0,00

19 680,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

520 240,00

0,00

520 240,00

40002

Dostarczanie wody

520 240,00

0,00

520 240,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000,00

200,00

2 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 700,00

6 000,00

20 700,00

4260

Zakup energii

89 000,00

-3 000,00

86 000,00

4430

Różne opłaty i składki

20 000,00

-3 200,00

16 800,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

207 350,00

0,00

207 350,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

199 350,00

0,00

199 350,00

4260

Zakup energii

11 000,00

-500,00

10 500,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 250,00

500,00

2 750,00

851

Ochrona zdrowia

32 097,00

0,00

32 097,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

19 097,00

0,00

19 097,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 845,00

791,00

3 636,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

-141,00

59,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

900,00

-650,00

250,00

852

Pomoc społeczna

1 067 815,00

0,00

1 067 815,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

249 440,00

0,00

249 440,00

3110

Świadczenia społeczne

248 440,00

1 000,00

249 440,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000,00

-1 000,00

0,00

Razem:

10 207 456,00

0,00

10 207 456,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

55 951,00

0,00

55 951,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

42 685,00

0,00

42 685,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

763,00

-1,00

762,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

111,00

-2,00

109,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 658,00

300,00

4 958,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 949,00

87,00

5 036,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 579,00

70,00

2 649,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

-454,00

46,00

852

Pomoc społeczna

1 651 903,11

-99 663,00

1 552 240,11

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 606 294,00

-99 251,00

1 507 043,00

3110

Świadczenia społeczne

1 528 941,00

-99 251,00

1 429 690,00

4430

Różne opłaty i składki

500,00

100,00

600,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

-100,00

900,00

85295

Pozostała działalność

33 560,21

-412,00

33 148,21

3110

Świadczenia społeczne

32 587,21

-400,00

32 187,21

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

973,00

-12,00

961,00

Razem:

2 317 772,63

-99 663,00

2 218 109,63

OGÓŁEM:

12 544 908,63

-99 663,00

12 445 245,63

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2014 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

12 445 245,63

1. Wydatki bieżące

10 801 143,63

1) wydatki jednostek budżetowych

8 229 283,24

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 482 792,99

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 746 490,25

2) dotacje na zadania bieżące

83 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 326 445,39

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

117 415,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

45 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 644 102,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 644 102,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

120 685,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 294/2014
Wójta Gminy Sejny
z dnia 25 listopada 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.591.2014.MA z dnia 13 listopada 2014 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.575.2014.MA z dnia 14 listopada 2014 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 §§ 4260 i 4430 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 754125 § 4260 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup energii.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 §§ 4410 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 § 4110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na świadczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 §§ 4110, 4120 i 4410 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 § 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.591.2014.MA z dnia 13 listopada 2014 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.575.2014.MA z dnia 14 listopada 2014 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wójt Gminy


Jan Skindzier


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1464 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »