Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 8/I/14 Rady Gminy Grajewo

z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, 1072/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, 1146/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zmniejszeniu dochodów o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zmniejszeniu wydatków o kwotę 4.000,00 zł

2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 15.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.949.180,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 19.779.861,06 zł

2) dochody majątkowe kwota 5.169.319,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.549.388,06 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 18.253.438,06 zł

2) wydatki majątkowe kwota 6.295.950,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 399.792,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/I/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 listopada 2014 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

905 975,00

- 4 000,00

901 975,00

85216

Zasiłki stałe

67 854,00

- 4 000,00

63 854,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

67 854,00

- 4 000,00

63 854,00

Razem:

21 224 637,00

- 4 000,00

21 220 637,00

DOCHODY OGÓŁEM

24 949 180,06

dochody bieżące

19 779 861,06

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

718 714,00

dochody majątkowe

5 169 319,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

4 082 319,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

34 200,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 8/I/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 listopada 2014 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 532 924,00

- 4 000,00

1 528 924,00

85216

Zasiłki stałe

67 854,00

- 4 000,00

63 854,00

3110

Świadczenia społeczne

67 854,00

- 4 000,00

63 854,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 666 690,00

0,00

5 666 690,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

429 873,00

0,00

429 873,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 115,00

15 000,00

38 115,00

4300

Zakup usług pozostałych

210 779,00

- 15 000,00

195 779,00

Razem:

20 824 845,00

- 4 000,00

20 820 845,00

WYDATKI OGÓŁEM

24 549 388,06

w tym:

wydatki bieżące

18 253 438,06

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

12 819 948,82

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 780 641,07

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 039 307,75

2) Dotacje na zadania bieżące

183 798,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 152 378,24

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

782 313,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

6) Obsługa długu

315 000,00

wydatki majątkowe

6 295 950,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

6 250 450,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 133 291,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 8/I/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 listopada 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Po przeprowadzonej weryfikacji stopnia wykonania planu dochodów i wydatków, uwzględniając potrzeby finansowe jednostek postanawia się dokonać następujących zmian w budżecie:

- zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 4.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- przenieść pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 15.000,00 zł zwiekszając plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z gromadzeniem środków z oplat i kar za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe