Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 119/14 Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 31 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911 ) i § 13 pkt 4 uchwały Nr 152/XXX/13 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2013 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 285 882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 285 882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać przeniesienia między paragrafami na kwotę 1 166 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 10 134 636 zł,

a) bieżące 9 071 962 zł,

b) majątkowe 1 062 674 zł,

2) wydatki ogółem 10 564 720 zł,

a) bieżące 9 501 669 zł,

b) majątkowe 1 063 051 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr inż. Krzysztof Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/14
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 31 października 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/14
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 31 października 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/14
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 31 października 2014 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy Perlejewo na 2014 rok

1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 199 677 zł. środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa , przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za drugi okres płatniczy 2014 roku.( zadanie zlecone )

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.

458.2014.IS z dnia 16.10.2014 r.

2. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 938 zł. środki pochodzące z rezerwy

celowej budżetu państwa przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na

ubezpieczenie społeczne pracowników (zadanie zlecone )

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.

401.2014.IS z dnia 14.10.2014 r.

3. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, rozdział 75109 Wybory do rad gminy, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów o kwotę 36 032 zł, powyższe środki przyznane z rezerwy celowej przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. (zadanie zlecone)

Zmian dokonano na podstawie pisma KBW Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3101

- 2-7-50/14 z dnia 26 .09.2014 r.

4. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85212 Świadczenia rodzinne o kwotę 23 000 zł. powyższe środki dotacji celowej przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych ( zadanie zlecone).

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW w Białymstoku Nr FB II.3111.418.2014.MA

z dnia 01.10.2014 r.

5. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 5 379 zł. powyższe środki dotacji celowej przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych ( zadanie własne ).

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW w Białymstoku Nr FB II.3111.459.2014.IS

z dnia 14.10.2014 r.

6. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 1 648 zł. powyższe środki dotacji celowej przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ( zadanie zlecone ).

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW w Białymstoku Nr FB II.3111.455.2014.MA

z dnia 16.10.2014 r.

7. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 854 Edukacja opieka wychowawcza , rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 13 822 zł. powyższe środki dotacji celowej przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia. ( zadanie własne ).

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW w Białymstoku Nr FB II.3111.486.2014.MA

z dnia 16.10.2014 r. .

8. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 854 Edukacja opieka wychowawcza , rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5 386 zł. powyższe środki dotacji celowej przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" ( zadanie własne ).

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW w Białymstoku Nr FB II.3111.449.2014.MA

z dnia 16.10.2014 r.

9. Dokonać przeniesienia w dziale 570 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy

Gmin z § 4300 na § 4350 kwota 3 000 zł ( zadanie własne ).

10. Dokonać przeniesienia w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 świadczenia

rodzinne z § 4300 na § 4700 szkolenia kwota 500 zł. ( zadanie własne).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe