Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 442/14 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 27 listopada 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146/ oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 181/XXX/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2014 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 8.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 8.472,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 29.765,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.953.180,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 19.783.861,06 zł

2) dochody majątkowe kwota 5.169.319,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.553.388,06 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 18.257.438,06 zł

2) wydatki majątkowe kwota 6.295.950,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 442/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 27 listopada 2014 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

897 503,00

8 472,00

905 975,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

448 528,00

8 472,00

457 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

448 528,00

8 472,00

457 000,00

Razem:

21 216 165,00

8 472,00

21 224 637,00

DOCHODY OGÓŁEM

24 953 180,06

dochody bieżące

19 783 861,06

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

718 714,00

dochody majątkowe

5 169 319,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

4 082 319,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

34 200,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 442/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 27 listopada 2014 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 808 648,22

0,00

2 808 648,22

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 660 000,00

0,00

2 660 000,00

3110

Świadczenia społeczne

2 540 600,00

1 159,00

2 541 759,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42 500,00

1 996,00

44 496,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 410,00

- 2,00

3 408,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

45 600,00

- 845,00

44 755,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 200,00

- 26,00

1 174,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 700,00

- 373,00

9 327,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 719,00

- 1 591,00

2 128,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 050,00

46,00

6 096,00

4580

Pozostałe odsetki

4 000,00

- 224,00

3 776,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

950,00

- 96,00

854,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

770,00

- 44,00

726,00

Razem:

3 726 743,06

0,00

3 726 743,06

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1 298 425,00

0,00

1 298 425,00

40002

Dostarczanie wody

1 298 425,00

0,00

1 298 425,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3 500,00

- 700,00

2 800,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

700,00

2 700,00

750

Administracja publiczna

2 770 466,00

0,00

2 770 466,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 174 412,00

0,00

2 174 412,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

45 000,00

- 7 679,00

37 321,00

4300

Zakup usług pozostałych

280 442,00

16 948,00

297 390,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 800,00

- 1 800,00

0,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

6 469,00

- 6 469,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 000,00

- 1 000,00

4 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

267 063,00

0,00

267 063,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

166 839,00

0,00

166 839,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34 500,00

2 866,00

37 366,00

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

- 1 554,00

446,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 500,00

- 800,00

4 700,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 500,00

- 512,00

1 988,00

801

Oświata i wychowanie

6 114 835,00

0,00

6 114 835,00

80101

Szkoły podstawowe

3 002 800,00

2 676,00

3 005 476,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

125 755,00

130,00

125 885,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 861 800,00

5 920,00

1 867 720,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6 000,00

- 297,00

5 703,00

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00

- 1 000,00

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

33 045,00

- 1 000,00

32 045,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500,00

- 388,00

1 112,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4 300,00

- 200,00

4 100,00

4430

Różne opłaty i składki

8 800,00

- 159,00

8 641,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

111 100,00

- 330,00

110 770,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

647 618,00

- 1 175,00

646 443,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

209 300,00

- 13,00

209 287,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18 600,00

- 152,00

18 448,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 331,00

- 348,00

5 983,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

- 30,00

570,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 600,00

- 616,00

984,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12 083,00

- 16,00

12 067,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

19 650,00

- 1 501,00

18 149,00

4410

Podróże służbowe krajowe

5 000,00

- 1 000,00

4 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

14 650,00

- 501,00

14 149,00

852

Pomoc społeczna

1 524 452,00

8 472,00

1 532 924,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

477 178,00

8 472,00

485 650,00

3110

Świadczenia społeczne

477 178,00

8 472,00

485 650,00

Razem:

20 816 373,00

8 472,00

20 824 845,00

WYDATKI OGÓŁEM

24 553 388,06

w tym:

wydatki bieżące

18 257 438,06

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

12 819 948,82

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 780 641,07

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 039 307,75

2) Dotacje na zadania bieżące

183 798,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 456 378,24

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

782 313,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

6) Obsługa długu

315 000,00

wydatki majątkowe

6 295 950,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

6 250 450,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 133 291,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 442/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 27 listopada 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zmianą kwot dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie - 8.472,00 zł

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostki - 29.765,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe