Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 590/14 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 10 pkt 3 uchwały Nr LIV/398/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zmniejszyć dochody o kwotę 1 030,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 182 671,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 183 701,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 75 375 089,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 834 871,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 540 218,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 80 797 459,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 679 254,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 118 205,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


inż. Adam Kiełczewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 590/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 listopada 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

7 305 824,00

- 1 030,00

7 304 794,00

85295

Pozostała działalność

192 977,00

- 1 030,00

191 947,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

192 977,00

- 1 030,00

191 947,00

Razem:

7 759 943,00

- 1 030,00

7 758 913,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 590/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 listopada 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

5 178 273,00

0,00

5 178 273,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 200 730,00

0,00

4 200 730,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

12 200,00

530,00

12 730,00

4430

Różne opłaty i składki

56 177,00

- 530,00

55 647,00

801

Oświata i wychowanie

26 277 008,00

0,00

26 277 008,00

80101

Szkoły podstawowe

11 175 388,00

51 220,00

11 226 608,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

14 503,00

1 500,00

16 003,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 782 427,00

- 30 400,00

7 752 027,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 403 234,00

3 181,00

1 406 415,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

199 925,00

456,00

200 381,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11 500,00

- 2 000,00

9 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

46 250,00

8 704,00

54 954,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

16 000,00

15 800,00

31 800,00

4260

Zakup energii

442 810,00

39 000,00

481 810,00

4270

Zakup usług remontowych

24 000,00

- 20,00

23 980,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

9 512,00

- 640,00

8 872,00

4300

Zakup usług pozostałych

100 871,00

6 000,00

106 871,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 824,00

- 922,00

2 902,00

4430

Różne opłaty i składki

8 493,00

- 606,00

7 887,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

383 386,00

10 497,00

393 883,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

2 700,00

2 700,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

8 560,00

- 2 030,00

6 530,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 112 717,00

- 2 853,00

1 109 864,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

786 395,00

- 262,00

786 133,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

144 630,00

- 1 060,00

143 570,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

20 613,00

- 152,00

20 461,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

43 325,00

- 1 379,00

41 946,00

80104

Przedszkola

5 667 502,00

0,00

5 667 502,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 664,00

- 200,00

5 464,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

7 200,00

400,00

7 600,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 054,00

- 200,00

2 854,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

137 224,00

- 960,00

136 264,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 880,00

- 960,00

1 920,00

80110

Gimnazja

7 164 529,00

- 55 477,00

7 109 052,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 623,00

1 500,00

9 123,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 969 029,00

- 71 876,00

4 897 153,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

915 610,00

- 4 222,00

911 388,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

130 498,00

- 606,00

129 892,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 077,00

- 2 077,00

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

57 075,00

7 027,00

64 102,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

22 000,00

2 000,00

24 000,00

4260

Zakup energii

262 242,00

10 000,00

272 242,00

4270

Zakup usług remontowych

27 000,00

- 100,00

26 900,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 696,00

- 350,00

5 346,00

4300

Zakup usług pozostałych

68 165,00

3 000,00

71 165,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 495,00

- 794,00

1 701,00

4430

Różne opłaty i składki

5 976,00

- 606,00

5 370,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

238 314,00

1 127,00

239 441,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

1 100,00

1 100,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

- 600,00

1 400,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

60 476,00

0,00

60 476,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 327,00

- 2 995,00

6 332,00

4410

Podróże służbowe krajowe

13 041,00

600,00

13 641,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

24 991,00

2 395,00

27 386,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

653 924,00

8 070,00

661 994,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 064,00

114,00

1 178,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

443 901,00

4 000,00

447 901,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

78 721,00

1 500,00

80 221,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 387,00

2 051,00

16 438,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

201,00

- 51,00

150,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14 222,00

456,00

14 678,00

851

Ochrona zdrowia

673 190,00

0,00

673 190,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

491 190,00

0,00

491 190,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

71 964,00

- 3 000,00

68 964,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 763,00

3 000,00

29 763,00

4260

Zakup energii

21 260,00

- 2 500,00

18 760,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

262,00

80,00

342,00

4300

Zakup usług pozostałych

75 436,00

3 700,00

79 136,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 730,00

- 603,00

1 127,00

4410

Podróże służbowe krajowe

900,00

- 357,00

543,00

4430

Różne opłaty i składki

5 040,00

- 320,00

4 720,00

852

Pomoc społeczna

5 903 748,00

0,00

5 903 748,00

85204

Rodziny zastępcze

25 200,00

1 850,00

27 050,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

25 200,00

1 850,00

27 050,00

85295

Pozostała działalność

896 574,00

- 1 850,00

894 724,00

3110

Świadczenia społeczne

481 200,00

- 1 850,00

479 350,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 391 118,00

0,00

1 391 118,00

85305

Żłobki

818 257,00

0,00

818 257,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

100 602,00

17 523,00

118 125,00

4300

Zakup usług pozostałych

36 700,00

- 17 523,00

19 177,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 153 278,00

0,00

1 153 278,00

85401

Świetlice szkolne

703 112,00

0,00

703 112,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

527 258,00

1 048,00

528 306,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

33 381,00

- 1 048,00

32 333,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 252 556,00

0,00

5 252 556,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

740 900,00

0,00

740 900,00

4270

Zakup usług remontowych

35 000,00

- 3 200,00

31 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 900,00

3 200,00

14 100,00

926

Kultura fizyczna

18 265 999,00

0,00

18 265 999,00

92601

Obiekty sportowe

17 018 031,00

- 2 990,00

17 015 041,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 118,00

- 2 500,00

14 618,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 647,00

- 428,00

5 219,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

517,00

- 62,00

455,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

883 408,00

2 990,00

886 398,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

384 594,00

2 500,00

387 094,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

70 698,00

428,00

71 126,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

10 144,00

62,00

10 206,00

Razem:

72 951 397,00

0,00

72 951 397,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

152 800,00

0,00

152 800,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

107 490,00

0,00

107 490,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

63 810,00

1 950,00

65 760,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

27 210,00

574,00

27 784,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 244,00

- 361,00

6 883,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 026,00

- 2 163,00

6 863,00

852

Pomoc społeczna

7 305 824,00

- 1 030,00

7 304 794,00

85295

Pozostała działalność

192 977,00

- 1 030,00

191 947,00

3110

Świadczenia społeczne

184 200,00

- 1 000,00

183 200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 356,00

- 25,00

7 331,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 294,00

- 5,00

1 289,00

Razem:

7 759 943,00

- 1 030,00

7 758 913,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 590/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 listopada 2014 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 1 030,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

1) rozdział 85295 § 2010 - na podstawie Wojewody Podlaskiego z dnia 13.11.2014 r. - pismo Nr FB-II.3111.575.2014.MA zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 1 030,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 1 030,00 zł są następujące:

1) rozdział 85295 § 3110 - 1 000,00 zł, § 4010 - 25,00 zł, § 4110 - 5,00 zł zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 030,00 zł w związku z nadwyżką środków na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 182 671,00 zł są następujące:

1) dokonuje się przesunięcia 530,00 zł w rozdz. 75023 z § 4430 do § 3020 na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej zgodnie z przepisami bhp,

2) dokonuje się przesunięcia 1 424,00 zł (zadanie zlecone) w rozdz. 75109 z § 4210 - 244 zł, z § 4300 - 1 180 zł do § 4170 - 574 zł i § 3030 - 850 zł na diety oraz wynagrodzenia osób przygotowujących wybory zarządzone na 30 listopada 2014 r.,

3) dokonuje się przesunięcia 1 100,00 zł (zadanie zlecone) w rozdz. 75109 z § 4210 - 117 zł, z § 4300 - 983 zł do § 3030 - 1 100 zł na diety członków komisji - wybory zarządzone na 16 listopada 2014 r.,

4) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 48 798,00 zł w ZSM Nr 1 następująco: z rozdz. 80101 § 4170 -2 000 zł, § 4270 - 20 zł, § 4280 - 1 540 zł, § 4410 - 922 zł, § 4430 - 606 zł, § 4700 - 2 730 zł, z rozdz. 80103 § 4010 - 262 zł, § 4110 - 1 060 zł, § 4120 - 152 zł, § 4440 - 448 zł, z rozdz. 80110 § 4010- 24 691 zł, § 4110 - 4 222 zł, § 4120 - 606 zł, § 4170 -2 077 zł, § 4270 - 100 zł, § 4280 - 850 zł, § 4410 - 794 zł, § 4430 - 606 zł, § 4440 - 418 zł, § 4700 - 600 zł, z rozdz. 80148 § 4280 - 51 zł i z rozdz. 80146 § 4300 -2 995 zł, do rozdz. 80101 § 4010 - 18 600 zł, § 4110 - 3 181 zł, § 4120 - 456 zł, § 4210 - 4 704 zł, § 4240 - 2 000 zł, § 4300 - 1 000 zł, § 4440 - 9 622 zł, do rozdz. 80110 § 4210 - 3 027 zł, § 4240 - 2 000 zł, do rozdz. 80148 § 3020 - 114 zł i § 4210 - 51 zł, do rozdz. 80146 § 4410 - 600 zł, § 4700 - 2 395 zł na wydatki zwiazane ze zmianą arkusza organizacji szkoły, na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, tonerów, tuszy materiałów do drobnych remontów, korektę odpisu zfśs oraz w rozdz. 85401 z § 4040 - 1 048 zł do § 4010 - 1 048 zł na wynagrodzenia nauczyciela, pracującego w zastępstwie nauczyciela przebywajacego na zwolnieniu chorobowym, w świetlicy szkolnej,

5) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 98 076,00 zł w ZSM Nr 2 następująco: z rozdz. 80101 § 4010-49 000 zł, rozdz. 80103 § 4440- 931 zł, z rozdz. 80106 § 4440- 960 zł i z rozdz. 80110 § 4010- 47 185 zł do rozdz. 80101 § 3020 - 1 500 zł, § 4210 - 4 000 zł, § 4240 - 13 800 zł, § 4260 - 39 000 zł, § 4280 - 900 zł, § 4300 - 5 000 zł, § 4440 - 875 zł, § 4520 - 2 700 zł i § 4700- 700 zł, do rozdz. 80110 § 3020 - 1 500 zł, § 4210 - 4 000 zł, § 4260 - 10 000 zł, § 4280 - 500 zł, § 4300 - 3 000 zł, § 4440 - 1 545 zł, § 4520 - 1 100 zł i do rozdz. 80148 § 4010- 4 000 zł § 4110- 1 500 zł, § 4210- 2 000 zł, § 4440- 456 zł na zakup obuwia i odzieży ochronnej pracownikom w ramach przepisów bhp, zakup materiałów do remontów, środków czystości, materiałów biurowych, zakup komputerów do pracowni komputerowej, zakup energii, na badania lekarskie, przewóz uczniów na zawody sportowe, konserwację komputerów, monitoring, oczyszczanie ścieków, korektę odpisu zfśs, szkolenie, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia i pochodne pracowników kuchni, zakup środków do zmywarki oraz środków czystości,

6) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 200,00 zł w PM Nr 1 w rozdz. 80104 z § 4280 do § 4370 na usługi telefoniczne,

7) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 200,00 zł w PM Nr 4 w rozdz. 80104 z § 4700 do § 4370 na usługi telefoniczne,

8) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3 000,00 zł w UM w rozdz. 85154 z § 4170 do § 4210 na zakup paczek świątecznych i artykułów spożywczych w związku z organizowanym wieczorem wigilijnym w świetlicy socjoterapeutycznej,

9) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3 780,00 zł w MOPS w rozdz. 85154 z § 4260 - 2 500 zł, z § 4370 - 603 zł, z § 4410 - 357 zł, z § 4430 - 320 zł do § 4280 - 80,00 zł i § 4300 - 3 700 zł na pokrycie kosztu badań profilaktycznych oraz pozostałe usługi,

10) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 850,00 zł w MOPS z rozdz. 85295 § 3110 do rozdz. 85204 § 4330 na opłaty ponoszone przez gminę w związku z wypłaconą pomocą pieniężną rodzinom zastępczym,

11) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 17 523,00 zł w Żłobku Miejskim w rozdz. 85305 z § 4300 do § 4010 na wypłatę odprawy emerytalnej pracownicy żłobka,

12) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3 200,00 zł w rozdz. 90015 z § 4270 do § 4300 na montaż świetlnych dekoracji świątecznych na słupach oświetleniowych na terenie miasta,

13) dokonuje się przesunięcia 2 990,00 zł w MOSiR z rozdz. 92601 § 4010 - 2 500 zł, § 4110 - 428 zł oraz z § 4120 - 62 zł do rozdz. 92604 § 4010 - 2 500 zł, § 4110 - 428 zł oraz do § 4120 - 62 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe