Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 1/14 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j.t. ze zm.) oraz § 11 pkt 6 uchwały Nr XXXVII/177/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu miasta w wysokości 36 079 271 zł w tym: dochody bieżące 28 138 369 zł, dochody majątkowe 7 940 902 zł i przychody w wysokości 234 574 zł

2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 35 288 845 zł w tym: wydatki bieżące 23 347 671 zł, wydatki majątkowe 11 941 174 zł i rozchody w wysokości 1025 000 zł

3) Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 790 426 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


mgr inż Jarosław Siekierko


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/14
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/14
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

I. Zmiany w budżecie dotyczą;

1/zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, które dotyczyły:

wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych /FB-II.3111.575.2014MA/ kwota 824

wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne /FB-II.3111.525.2014 MA/ kwota 175

2/ zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

wypłatę świadczeń rodzinnych opiekunom niepełnosprawnych dzieci /FB-II.3111.454.2014MA/ kwota 16 000 zł

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych / FB-II.3111.584.2014 MA/ kwota 1 545 zł

II. Przeniesień między rozdziałami i paragrafami na realizację bieżących zadań tj:

1/ Urzędu Miasta /utrzymanie grobów żołnierzy, utrzymanie stadionu miejskiego oraz realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / kwota 8 810 zł

2/ bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego Nr 1, zgodnie z wnioskiem kwota 11 200 zł

3/ bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego Nr 2, zgodnie z wnioskiem kwota 10 000 zł

4/ bieżące funkcjonowanie Gimnazjum, zgodnie z wnioskiem kwota 83 353zł

5/ bieżąca realizacja zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem kwota 41 345 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe