Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr I/11/14 Rady Gminy Brańsk

z dnia 1 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ostatnia zmiana Dz. U. z 2013 poz. 938) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian w § 1 zawarte są w załączniku Nr 2.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/237/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok otrzymuje brzmienia jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 22 571 847,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 17 671 311,00 zł,

- dochody majątkowe - 4 900 536,00 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 24 630 532,00 zł w tym:

- wydatki bieżące - 15 336 320,00 zł,

- wydatki majątkowe - 9 294 212,00 zł;

3) Deficyt budżetowy w wysokości - 2 058 685,00 zł - zostanie pokryty:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -1 455 259,00 zł

- z wolnych środków - 350 000,00 zł

- z przychodu pochodzącego z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)" - 253 426,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/11/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 1 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki budżetowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/11/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 1 grudnia 2014 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola § 2310 zwiększono wydatki na dotacje na pokrycie kosztów uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Brańsk do przedszkola w Brańsku o kwotę 13 000,00 zł. Od września 2014 r. przedszkole w Brańsku dokonuje obciążenia za dzieci z terenu wsi Mień, Ściony, Kiersnówek, Olędzkie, Koszewo uczęszczające do Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku. Obowiązek wynika z dyspozycji zawartej w art. 79a ustawy o systemie oświaty.

W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawachpowiatu) § 3030 ze względu na zwiększoną ilość posiedzeń Komisji i Sesji Rady Gminy zwiększono wydatki na sfinansowanie diet o kwotę 16 000,00 zł.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 4330 w wyniku śmierci osób przebywających w DPS w Brańsku powstały oszczędności w związku z tym zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 29 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/11/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 1 grudnia 2014 r.

Wykaz dotacji w 2014 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

L.p

Nazwa zad. lub podm. dot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury

210 734
253 133
123 700

370 700
98 315
91 685

2.

Biblioteki

2 700

53 500

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych

10 000

3.

Gmina Wyszki

5 000
5 000

4.

Powiat Bielski

582 500

5.

Gmina miejska Bielsk Podlaski

12 000

6.

Miasto Brańsk

13 000

RAZEM:

1 207 767

614 200

10 000

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe