Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 171/2014 Wójta Gminy Korycin

z dnia 31 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r poz. 379, 911 i 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w planie limitów na zadania inwestycyjne w 2014 r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowią załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 18 638 586,62 zł.

1) bieżące - 11 028 202,62 zł

2) majątkowe - 7 610 384,00 zł.

2. wydatki - 18 336 994,62 zł.

1) bieżące - 10 806 911,62 zł

2) majątkowe - 7 530 083,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2014
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 października 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 171/2014
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 października 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 171/2014
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 października 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 171/2014
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 października 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 135 347,28 zł w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy 2014 r;

- w dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 874,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r wysokości składki rentowej,

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" - dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z:

a) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci w kwocie 4 120,00 zł;

b) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r w kwocie 7 646,00 zł

c) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 73 585,00 zł;

d) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 826,00 zł

e) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 61 970,00 zł;

f) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 8 470,00 zł;

g) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 565,00 zł

h) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 2 266,00 zł;

i) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 12 449,00 zł;

- w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z :

a) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł;

b) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r - "Wyprawka szkolna" w kwocie 4 165,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok przedstawione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 135 347,28 zł w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy 2014 r;

- w dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 874,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r wysokości składki rentowej. W dziale dokonuje się także przesunięcia planu wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 27 575,70 zł;

- w dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 500,00 zł;

- w dziale 758 - "Różne rozliczenia" dokonuje się rozwiązania części ogólnej rezerwy celowej w kwocie 1 006,40 zł i przeznaczenia jej na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 171 897,00 zł w związku z :

a) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci w kwocie 4 120,00 zł;

b) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r w kwocie 7 646,00 zł

c) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 73 585,00 zł;

d) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 826,00 zł

e) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 61 970,00 zł;

f) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 8 470,00 zł;

g) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 565,00 zł

h) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 2 266,00 zł;

i) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 12 449,00 zł;

- w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 45 171,40 zł w związku z :

a) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł;

b) rozwiązania części ogólnej rezerwy celowej i przeznaczenia jej na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 1 006,40 zł

c) otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r - "Wyprawka szkolna" w kwocie 4 165,00 zł.

- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 30 500,00 zł.

- w dziale 926 - "Kultura fizyczna" - dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej o ogólną kwotę 29 970,00 zł.

Zmiany w wykazie limitów na zadania inwestycyjne w 2014 r. przedstawione w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 926 - "Kultura fizyczna" dokonuje się zmiany poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w zadaniu inwestycyjnym polegającym na utworzeniu siłowni na świeżym powietrzu przy kąpielisku w Korycinie. W związku z podpisana umową o dofinansowanie projektu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej następuje konieczność utworzenia paragrafów wydatkowych obrazujących wydatkowanie środków w ramach projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WÓJT


Mirosław Lech

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe