Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Mielnik

z dnia 15 grudnia 2014r.

w sprawie utraty mocy uchwały nr XII/50/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.z 2014 r. poz.849) uchwala się co następuje:

§ 1. Traci moc uchwała nr XII/50/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2007 r. Nr 289, poz. 3402) zmieniona uchwałą nr XVIII/117/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe