Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Grajewskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.849, 951 i 1529, oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), postanawiam, co następuje:

§ 1.

Stwierdzić obsadzenie mandatu radnego Rady Powiatu Grajewskiego w okręgu wyborczym Nr 1 przez Panią Barbarę Łojewską z listy nr 13 KWW Współpraca dla Grajewa.

§ 2.

Postanowienie w sprawie obsadzenia mandatu radnego doręczyć niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Podlaskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Grajewskiego.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie

W wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r., Pan Dariusz Latarowski z listy nr 13 KWW Współpraca dla Grajewa został wybrany radnym Rady Powiatu Grajewskiego w okręgu wyborczym Nr 1. W ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 30 listopada 2014 r. został wybrany Burmistrzem Grajewa. Z przepisu art. 383 §1 pkt. 6 Kodeksu wyborczego wynika, że wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku wyboru na burmistrza, osoba wybrana nie ma możliwości wyboru pomiędzy mandatem radnego, a mandatem burmistrza. Mandat radnego wygasa. Kolejną osobą z listy Nr 13 KWW Współpraca dla Grajewa w okręgu wyborczym Nr 1 w wyborach do Rady Powiatu Grajewskiego, która uzyskała kolejno największą ilość głosów z tej listy, nie utraciła praw wyborczych i wyraziła zgodę na objęcie mandatu radnego Rady Powiatu Grajewskiego, jest Pani Barbara Łojewska. W związku z czym, postanowiłem jak w sentencji.

Komisarz Wyborczy


Jan Leszczewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe