Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 7/II/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 15 grudnia 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 969; z 2014 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. (M. P. z 2014 r., poz. 935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 51,00 zł za 1 dt, która stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Ciechanowiec w 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Święcki


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 969; z 2014 r. poz. 40) średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na podstawie ust. 3 powyższego przepisu rady gmin są uprawnione do obniżania cen skupu żyta ogłaszanych w komunikacie Prezesa GUS, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnia cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt. Stawka podatku od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych na rok 2014 wynosi 127,50 zł. Przy zastosowaniu ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS stawki podatku rolnego na rok 2015 wynosiłyby: - dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych: 61,37 zł x 2,5 q = 153,43 zł za 1 ha przeliczeniowy - dla gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych: 61,37 zł x 5,0 q = 306,85 zł za 1 ha fizyczny. Proponuje się obniżyć cenę żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. z kwoty 61,37 zł do kwoty 51,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe