Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/7/14 Rady Gminy Turośl

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenie inkasa za dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór należności z tytułu dostarczania zimnej wody i odprowadzania ścieków w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów należności, o których mowa w § 1 wyznacza się:

1/ Grzybowski Kazimierz - sołtys wsi Turośl

2/ Duda Anna - sołtys wsi Leman

3/ Tyc Halina - sołtys wsi Ksebki

4/ Zajk Mariola - sołtys wsi Zimna

5/ Cieloszczyk Adam - sołtys wsi Łacha

§ 3. Za inkasowanie opłat wymienionych w § 1 inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 3,5% zainkasowanej kwoty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe