Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849 ) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty związane z nowo uruchomioną działalnością gospodarczą, z wyłączeniem działalności handlowej. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność, a jeżeli działalność rozpoczęto w budynku nowo wybudowanym lub w budowli nowo wybudowanej, od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona lub rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Zwolnienie przysługuje na okres:

1) 2 lat podatnikom, którzy łącznie spełnią warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej,

b) zatrudnią minimum 5 pracowników i utrzymają co najmniej taki stan zatrudnienia przez okres zwolnienia,

c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie prowadzili działalności innej niż rolnicza lub leśna;

2) 3 lat podatnikom, którzy łącznie spełnią warunki:

a) w w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej,

b) zatrudnią minimum 15 pracowników i utrzymają co najmniej taki stan zatrudnienia przez okres zwolnienia,

c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie prowadzili działalności innej niż rolnicza lub leśna;

3) 4 lat podatnikom, którzy łącznie spełnią warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej,

b) zatrudnią minimum 25 pracowników i utrzymają co najmniej taki stan zatrudnienia przez okres zwolnienia,

c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie prowadzili działalności innej niż rolnicza lub leśna.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane i oddane do użytkowania budynki lub ich części, służące poszerzeniu dotychczasowej działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności handlowej. Zwolnienie przysługuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części i przyznawane jest:

1) na okres 2 lat, jeżeli podatnik zwiększy o 15% poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 3 lat,

2) na okres 3 lat, jeżeli podatnik zwiększy o 25% poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 4 lat,

3) na okres 4 lat, jeżeli podatnik zwiększy o 50% poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 5 lat.

3. Zwolnienia, o których mowa w § 1 ust.1 i 2 nie przysługują w przypadku:

1) zmiany nazwy przedsiębiorstwa,

2) zmiany właściciela.

4. Użyte w § 1 ust. 1 i 2 określenia oznaczają:

1) za nowo uruchomioną działalność gospodarczą, o której mowa w § 1 ust. 1 nie uważa się działalności gospodarczej podmiotu powstałego w wyniku przekształcenia, kontynuującego tożsamą działalność oraz działalności gospodarczej podmiotu, którego mienie zostało nabyte nieodpłatnie lub wniesione w formie aportu,

2) poprzez stan zatrudnienia pracowników, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2, rozumie się zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, których stan wynika z deklaracji ZUS DRA.

3) zwiększenie zatrudnienia, o którym mowa w § 1 ust.2 ustala się poprzez zastosowanie poniższego wskaźnika przyrostu zatrudnienia:

infoRgrafika

- średnią zatrudnienia oblicza się poprzez podzielenie sumy zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją (w przeliczeniu na pełne etaty) na koniec poszczególnych miesięcy przez liczbę 12,

- w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 12 miesięcy, średni poziom zatrudnienia oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej,

- powyższego wskaźnika nie stosuje się do przedsiębiorców, u których stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia roku poprzedczającego rok, w którym oddano do użytkowania budynek lub jego części wyniósł "0".

5. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części zamieszkałe przez osoby ociemniałe, z którymi nie zamieszkują wspólnie dorosłe dzieci, posiadające własne źródło utrzymania.

§ 2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 uchwały są pomocą de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji(UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. 2013.352.1).Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, w przypadku podmiotu gospodarczego w sektorze drogowego transportu pasażerskiego 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tys. euro.

§ 3. Podatnicy ubiegający się o prawo do zwolnień, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 uchwały obowiązani są do złożenia:

- deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,

- oświadczenia w formie pisemnej o poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwie wraz z deklaracją ZUS DRA,

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc de minimis oraz w ciągu 2 poprzedzajacych go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zmianami).

§ 4. Podatnicy korzystający ze zwolnień, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 uchwały obowiązani są do złożenia:

- deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,

- oświadczenia w formie pisemnej o poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwie wraz z deklaracją ZUS DRA,

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc de minimis oraz w ciągu 2 poprzedzajacych go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zmianami).

§ 5. Zwolnienia, o których mowa w § 1 ust. 5 nie obejmują nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 6. Zwolnień, o których mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 nie stosuje się do przedsiębiorców posiadających zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych zobowiązań wobec budżetu Miasta Augustów.

§ 7. Program pomocy de minimis, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXI/153/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe