Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 175/2014 Wójta Gminy Korycin

z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r poz. 379, 911 i 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowią załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 18 584 738,62 zł.

1) bieżące - 10 974 354,62 zł

2) majątkowe - 7 610 384,00 zł.

2. wydatki - 18 283 146,62 zł.

1) bieżące - 10 753 063,62 zł

2) majątkowe - 7 530 083,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175/2014
Wójta Gminy Korycin
z dnia 28 listopada 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 175/2014
Wójta Gminy Korycin
z dnia 28 listopada 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 175/2014
Wójta Gminy Korycin
z dnia 28 listopada 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na realizacje świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 60 000,00 zł. W dziale tym dokonuje się także zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 152,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok przedstawione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 1 900,00 zł;

- w dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 12 474,20 zł;

- w dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 72,00 zł;

- w dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 2 500,00 zł;

- w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 71 300,00 zł;

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 152,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W dziale tym dokonuje się także zmniejszenia planu wydatków o kwotę 60 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 1 201,00 zł.

WÓJT


Mirosław Lech

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe