Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 104/14 Burmistrza Szczuczyna

z dnia 4 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr 247/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zwiększyć dochody o kwotę 10.000 zł,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:

a) zwiększyć wydatki o kwotę 71.889 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 61.889 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 24.346.668 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20.503.458 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 3.843.210 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 26.842.899 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.790.326 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 9.052.573 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 2.496.231 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 788.415 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 444.657 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.263.159 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/14
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 10.000 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

959 125,00

10 000,00

969 125,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

486 632,00

10 000,00

496 632,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

484 693,00

10 000,00

494 693,00

Razem:

21 216 588,00

10 000,00

21 226 588,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

3 120 080,00

0,00

3 120 080,00

Ogółem:

24 336 668,00

0,00

24 346 668,00

10 000,00


Nazwa

Plan na 2014

1.Dochody majątkowe, w tym

3.843.210

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

3.757.210

dochody ze sprzedaży majątku

66.000

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

20.000

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.652.268

2. Dochody bieżące, w tym:

20.503.458

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.054.473

Dochody ogółem

24.346.668

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/14
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 71.889 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 61.889 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 475 655,00

0,00

1 475 655,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 475 655,00

0,00

1 475 655,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

84 000,00

600,00

84 600,00

4270

Zakup usług remontowych

213 787,00

3 000,00

216 787,00

4300

Zakup usług pozostałych

78 000,00

2 400,00

80 400,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

6 500,00

-6 000,00

500,00

750

Administracja publiczna

2 684 686,00

0,00

2 684 686,00

75011

Urzędy wojewódzkie

3 750,00

0,00

3 750,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

160,00

300,00

460,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

632,00

-300,00

332,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

109 000,00

0,00

109 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

104 500,00

-1 700,00

102 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

1 700,00

3 200,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 236 179,00

5 629,00

2 241 808,00

4300

Zakup usług pozostałych

131 600,00

5 000,00

136 600,00

4410

Podróże służbowe krajowe

15 000,00

1 000,00

16 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

31 491,00

-371,00

31 120,00

75095

Pozostała działalność

208 652,00

-5 629,00

203 023,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

93 847,00

-9 629,00

84 218,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

2 000,00

7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 000,00

2 000,00

20 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

331 026,00

0,00

331 026,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

309 300,00

0,00

309 300,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 400,00

-1 050,00

4 350,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

56 300,00

-500,00

55 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

33 300,00

2 000,00

35 300,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 300,00

-450,00

850,00

801

Oświata i wychowanie

6 167 236,00

0,00

6 167 236,00

80101

Szkoły podstawowe

3 341 627,00

4 247,00

3 345 874,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

154 013,00

-3 300,00

150 713,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 110 984,00

18 200,00

2 129 184,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

176 635,00

-5 100,00

171 535,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

410 508,00

3 200,00

413 708,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

58 338,00

-6 500,00

51 838,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

80 965,00

-5 500,00

75 465,00

4300

Zakup usług pozostałych

19 375,00

2 200,00

21 575,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

118 755,00

1 047,00

119 802,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

244 328,00

-3 000,00

241 328,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

167 806,00

-2 000,00

165 806,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

31 714,00

-1 000,00

30 714,00

80104

Przedszkola

119 800,00

0,00

119 800,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 310,00

-250,00

4 060,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

71 000,00

-400,00

70 600,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 961,00

-300,00

5 661,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 594,00

950,00

14 544,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 831,00

120,00

1 951,00

4260

Zakup energii

12 000,00

-1 579,00

10 421,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 800,00

1 000,00

2 800,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 704,00

459,00

5 163,00

80110

Gimnazja

1 848 664,00

0,00

1 848 664,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

85 900,00

-1 100,00

84 800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

225 850,00

-3 118,00

222 732,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 100,00

150,00

1 250,00

4300

Zakup usług pozostałych

19 000,00

1 100,00

20 100,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 300,00

-150,00

1 150,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

64 950,00

3 118,00

68 068,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

236 000,00

0,00

236 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

149 000,00

-5 000,00

144 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

78 500,00

5 000,00

83 500,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

20 591,00

-200,00

20 391,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

-200,00

800,00

80195

Pozostała działalność

111 232,00

-1 047,00

110 185,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 338,00

-1 047,00

7 291,00

852

Pomoc społeczna

1 636 920,00

10 000,00

1 646 920,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

528 632,00

14 000,00

542 632,00

3110

Świadczenia społeczne

526 693,00

14 000,00

540 693,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

149 230,00

-4 000,00

145 230,00

3110

Świadczenia społeczne

149 230,00

-4 000,00

145 230,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

575 961,00

0,00

575 961,00

85401

Świetlice szkolne

305 276,00

0,00

305 276,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

13 441,00

-350,00

13 091,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

218 244,00

200,00

218 444,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

39 718,00

200,00

39 918,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 721,00

10,00

5 731,00

4260

Zakup energii

2 700,00

-60,00

2 640,00

Razem:

23 712 819,00

10 000,00

23 722 819,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

88 565,00

0,00

88 565,00

75011

Urzędy wojewódzkie

88 565,00

0,00

88 565,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

57 500,00

-300,00

57 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

793,00

300,00

1 093,00

4410

Podróże służbowe krajowe

682,00

360,00

1 042,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

-360,00

640,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

67 607,00

0,00

67 607,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

50 188,00

0,00

50 188,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

32 665,00

275,00

32 940,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 703,00

-275,00

5 428,00

Razem:

3 120 080,00

0,00

3 120 080,00

Ogółem:

26 832 899,00

-61 889,00

26 842 899,00

71 889,00


Rodzaj wydatków

Plan na 2014

1. Wydatki majątkowe:

9.052.573

Inwestycje i zakup inwestycyjne

9.052.573

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

5.903.127

zakup i objęcie akcji i udziałów

0

wniesienie prawa do spółek prawa handlowego

0

2. Wydatki bieżące:

17.790.326

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.600.717

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4.025.234

udzielone dotacje na zadania bieżące

581.064

świadczenia na rzecz osób fizycznych

4.043.157

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.180.154

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

obsługa długu

360.000

Wydatki ogółem

26.842.899

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/14
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,

- przesunięć środków w dziale "drogi publiczne gminne" kwoty 6.000 zł na zakup materiałów, remont dróg i usługi transportowe,

- przesunięć środków w dziale "administracja publiczna" w kwocie 12.660 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych, aktualizację programu do tworzenia uchwał oraz innych programów używanych w urzędzie, zaktualizowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- przesunięć środków zleconych w dziale "urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" kwoty 275 zł na wypłatę diet,

- przesunięć środków w dziale "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na pokrycie kosztów przeglądów sprzętu pożarniczego w kwocie 2.000 zł,

- przesunięć środków w dziale "oświata i wychowanie" i "edukacyjna opieka wychowawcza" w kwocie 36.954 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, naprawy autobusu szkolnego oraz skorygowanie odpisu na ZFŚS,

- przesunięć w dziale "pomoc społeczna" środków w kwocie 4.000 zł na wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego.

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe